sspon

um szydlowiec

mpps

kl

swm

jwpu

bip

Jakość powietrza w miejscowości Szydłowiec, Wysoka, Sadek, Majdów

Zakładka SENIOR+

Rekrutacja do klubu "SENIOR+" w Szydłowcu przedłużona

Logo SENIOR+

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowcu przedłuża do dnia 11 stycznia 2022 r. nabór uczestników do Klubu „SENIOR+” z siedzibą przy ulicy Wschodniej 21A w Szydłowcu. Zapraszamy osoby nieaktywne zawodowo, powyżej 60. roku życia, zamieszkujące na terenie Gminy Szydłowiec do wzięcia udziału w rekrutacji. Zapraszamy osoby, które chciałby wykorzystać wolny czas i spędzić go aktywnie w miłym towarzystwie, chcące rozwijać swoje pasje, zainteresowania, umiejętności i zdolności, chcące pomóc sobie i innym.

Rekrutacja do klubu "SENIORA+" w Szydłowcu

Logo SENIOR+

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowcu ogłasza w dniach od 15 do 27 grudnia 2021r. nabór uczestników do Klubu „SENIOR+” z siedzibą przy ulicy Wschodniej 21A w Szydłowcu. Zapraszamy osoby nieaktywne zawodowo, powyżej 60. roku życia, zamieszkujące na terenie Gminy Szydłowiec do wzięcia udziału w rekrutacji. Zapraszamy osoby, które chciałby wykorzystać wolny czas i spędzić go aktywnie w miłym towarzystwie, chcące rozwijać swoje pasje, zainteresowania, umiejętności i zdolności, chcące pomóc sobie i innym. Osoby te powinny złożyć deklarację uczestnictwa w Klubie „Senior+” w Szydłowcu wraz z załącznikami dostępnymi na stronie internetowej www.mopsszydlowiec.pl, www.szydlowiec.pl bądź w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowcu. ul. Kilińskiego 2, 26-500 Szydłowiec (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00).

Realizacja usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Realizatorem usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowcu . W celu realizacji zadania Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowcu zatrudnia odpowiednią kadrę  na podstawie umów o pracę lub umów cywilnoprawnych. Usługi realizowane są w godzinach pracy Ośrodka tj. w pon. 800-1600 , wtorek- piątek 730-1530.

 1. Realizator usług zobowiązany jest do:
  1. zapewnienia ochrony powierzonych danych, w szczególności danych osobowych związanych z procesem organizacji i świadczenia usług opiekuńczych,
  2. zapewnienia nieprzerwanego i właściwego pod względem jakości procesu świadczenia usług przez 5 dni w tygodniu: w poniedziałek w godzinach od 800 do 1600  w pozostałe dni tygodni (od wtorku do piątku), w godzinach: od 730 do 1530.
 2. Realizator usług zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w usługach w zależności od sytuacji kadrowej lub z powodu innych okoliczności. Zmiany te dotyczyć mogą wymiaru czasowego, rozkładu tygodniowego, lub osoby realizującej usługi.
 3. W przypadku absencji opiekunek usługi będą świadczone w ramach zastępstw.
 4. Realizator usług zobowiązany jest do podjęcia świadczenia usług opiekuńczych u osoby niezwłocznie od daty przyznania (określonej w decyzji administracyjnej) w wymiarze i zakresie określonym przez Ośrodek, a także podjęcia działań  w celu zorganizowania zastępstwa w przypadku braku możliwości świadczenia usług przez osobę dotychczas ją wykonującą.
 5. Zapewnia organizację usług opiekuńczych w sposób adekwatny do zapotrzebowania, w szczególności poprzez realizację konkretnych czynności opiekuńczych określonych w indywidualnym zakresie usług.
 6. Realizator usług zapewnia świadczenie usług  w ustalonych dniach tygodnia i w ustalonym wymiarze.
Procedura czynności dotyczących przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze oraz rozpoczęcia świadczenia usług

Procedura czynności dotyczących przyznawania, rozpoczęcia świadczenia usług oraz ich realizacji obejmuje:

 1. Pisemny wniosek o przyznanie  usług/pisemne potwierdzenie ustnego/telefonicznego zgłoszenia potrzeby udzielenia pomocy.
 2. Przeprowadzenie  rodzinnego  wywiadu  środowiskowego w terminie 14 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o potrzebie udzielenia pomocy, a  w sprawach niecierpiących zwłoki w terminie 2 dni roboczych).

Pracownik socjalny przeprowadzający wywiad kompletuje wymagane dokumenty:

  1. zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej stwierdzające, iż osoba ubiegająca się o przyznanie usług wymaga pomocy innych osób. Zaświadczenie lekarskie powinno być wystawione  nie wcześniej niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku o przyznanie świadczenia,
  2. w przypadku specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi zaświadczenia o wymiarze zajęć rewalidacyjno – wychowawczych realizowanych przez inne zobowiązane podmioty (szkoły, przedszkola, żłobki, poradnie psychologiczno – pedagogiczne, itp.),
  3. kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności (jeżeli jest),
  4. oryginały zaświadczeń potwierdzających wysokość dochodu osoby/rodziny wspólnie gospodarującej z  miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o pomoc (lub potwierdzone kserokopie),
  5. kserokopię aktualnej decyzji emerytalno-rentowej,
  6. oświadczenie o stanie majątkowym,
  7. dowód  osobisty  lub  inny  dokument  potwierdzający tożsamość wnioskodawcy (do wglądu ),
  8. inne wewnętrzne dokumenty, które przyjęto do stosowania w procedurze ubiegania się o inne formy pomocy,

Pracownik socjalny analizuje sytuację rodzinną i  zdrowotną osoby ubiegającej się o przyznanie usług, w tym możliwość zapewnienia opieki przez rodzinę.

Pracownik socjalny powinien uwzględniać w szczególności:

  1. rodzaj schorzenia i sprawność fizyczną,
  2. warunki mieszkaniowe i środowiskowe,
  3. sytuacje rodzinną i materialną,
  4. wydolność opiekuńczą rodziny.

Ponadto pracownik socjalny określa wymiar usług (liczba godzin dziennie, liczba dni świadczenia usług w tygodniu, nazwy poszczególnych dni tygodnia) we współpracy z kierownikiem działu usług opiekuńczych. Ustala wysokość odpłatności zgodnie z prawem miejscowym, planuje zakres i formy pracy socjalnej.

 1. Rozstrzygnięcie sprawy następuje poprzez wydanie przez dyrektora ośrodka pomocy społecznej decyzji administracyjnej o:
  1. przyznaniu pomocy w formie usług opiekuńczych świadczonych w miejscu  zamieszkania osoby ich wymagającej oraz o wysokości odpłatności za usługi, ustalonej na podstawie aktualnie obowiązującej uchwały Rady Miejskiej w Szydłowcu w tym zakresie,
  2. odmowie przyznania pomocy w formie usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania.

Wydanie decyzji następuje niezwłocznie po zebraniu kompletu dokumentów stanowiących podstawę przyznania lub odmowy przyznania usług opiekuńczych.

 1. Rozpoczęcie świadczenia usług opiekuńczych następuje niezwłocznie po wydaniu decyzji administracyjnej poprzez wystawienie karty pracy dla opiekunki. Pierwsze wejście w środowisko powinno odbywać się w obecności kierownika działu usług opiekuńczych.
Zakres specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Zakres specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych  dla osób z zaburzeniami psychicznymi obejmuje:

 1. Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym:
  1. kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych, w szczególności takich jak: samoobsługa, zwłaszcza wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych, w tym umiejętność utrzymania i prowadzenia domu, dbałość o higienę i wygląd, utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami, w miejscu nauki i pracy oraz ze społecznością lokalną, wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego, korzystanie z usług różnych instytucji,
  2. interwencje i pomoc w życiu w rodzinie, w tym: pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych – poradnictwo specjalistyczne, interwencje kryzysowe, wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne, ułatwienie dostępu do edukacji i kultury, doradztwo, koordynacja działań innych służb na rzecz rodziny, której członkiem jest osoba uzyskująca pomoc w formie specjalistycznych usług; kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi, współpraca z rodziną – kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej, niepełnosprawnej,
  3. pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, w tym: w uzyskaniu świadczeń socjalnych, emerytalno-rentowych, w wypełnieniu dokumentów urzędowych,
  4. wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, w tym zwłaszcza: w szukaniu informacji o pracy, pomoc w znalezieniu zatrudnienia lub alternatywnego zajęcia, w szczególności uczestnictwo w zajęciach (np. warsztatów terapii zajęciowej, zakładach aktywności zawodowej, środowiskowych domach samopomocy, centrach i klubach integracji społecznej, klubach pracy), w kompletowaniu dokumentów potrzebnych do zatrudnienia; w przygotowaniu do rozmowy z pracodawcą, wspieranie i asystowanie w kontaktach z pracodawcą; w rozwiązywaniu problemów psychicznych wynikających z pracy lub jej braku;
  5. pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi, w tym: nauka planowania budżetu, asystowanie przy ponoszeniu wydatków; pomoc w uzyskaniu ulg w opłatach; zwiększanie umiejętności gospodarowania własnym budżetem oraz usamodzielnianie finansowe.
  6. we wskazanych przez OPS przypadkach osoba realizująca specjalistyczne usługi opiekuńcze opracowuje, we współpracy z pracownikiem socjalnym szczegółowy miesięczny program realizacji usług  oraz opracowuje sprawozdania z realizacji powyższego programu.
 2. Pielęgnacja – jako wspieranie procesu leczenia (w szczególności dla osób, które ze względu na szczególny stan zdrowia wymagają opieki i pielęgnacji w miejscu zamieszkania), w tym:
  1. pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych,
  2. uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych,
  3. pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece (ze środków finansowych odbiorcy usług), w aptekach położonych najbliżej miejsca zamieszkania
  4. pilnowanie przyjmowania leków, zgodnie ze zleceniem lekarskim oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania, w tym rozkładanie i aplikacja leków trudnych do samodzielnego przyjęcia z wyłączeniem iniekcji, mierzenie ciśnienia tętniczego, mierzenie glikemii i temperatury ciała aparaturą odbiorcy usług,
  5. w szczególnie uzasadnionych przypadkach - zmiana opatrunków (na zlecenie lekarza), pomoc w użyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, a także w utrzymaniu higieny, w tym w szczególności dla osób leżących,
  6. mycie odbiorcy usług w łóżku (wyłącznie dla osoby leżącej),
  7. higiena jamy ustnej, protez zębowych, mycie głowy,
  8. pielęgnacja paznokci rąk i nóg,
  9. kąpiel w asyście osoby drugiej lub przy użyciu sprzętu wspomagającego odbiorcy usług,
  10. zmiana odzieży, bielizny osobistej i pościelowej,
  11. opróżnienie i utrzymanie w czystości worka z moczem, basenu, „kaczki”, podawanie i odbieranie kaczki/basenu, opróżnianie/wymiana worka z wydalinami,
  12. zmiana pampersa/pieluchomajtek i innych środków pomocniczych,
  13. ułożenie odbiorcy w łóżku i zmiana pozycji ułożeniowej, w sytuacji tego wymagającej w obecności drugiej osoby,
  14. asystowanie przy przejściu odbiorcy usług na wózek/fotel w sytuacji tego wymagającej w obecności osoby drugiej lub przy użyciu sprzętu wspomagającego odbiorcy usług,
  15. zapobieganie odleżynom i odparzeniom,
  16. nacieranie i oklepywanie, stosowanie okładów i kompresów, pielęgnacja miejsc zmienionych chorobowo,
  17. karmienie odbiorcy usług w razie takiej konieczności, podanie płynów.
  18. pomoc w dotarciu do placówek ochrony zdrowia, placówek rehabilitacyjnych.
 3. Pomoc mieszkaniowa, w tym:
  1. w uzyskaniu mieszkania,  negocjowaniu i wnoszeniu opłat,
  2. w organizacji drobnych remontów, adaptacji, napraw, likwidacji barier architektonicznych,
  3. kształtowanie właściwych relacji z sąsiadami i gospodarzem domu.
 4. Rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie wykraczającym poza uprawnienia wynikające z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1938 z późn. zm.):
  1. zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii,
  2. współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług.
 5. Zapewnienie  dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno – wychowawczych w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa  w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 r., poz. 882 z późn. zm.).
Zakres usług opiekuńczych

Katalog usług opiekuńczych obejmuje:

 1. Usługi o charakterze opiekuńczo - pielęgnacyjnym:
  1. toaleta podopiecznego,
  2. pomoc przy ubieraniu się, zmiana bielizny osobistej i pościelowej,
  3. pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych (odprowadzenie do toalety lub zakładanie i zmiana pieluchomajtek z uwzględnieniem czynności zapobiegających powstawaniu odleżyn i odparzeń),
  4. wykonywanie czynności pielęgnacyjnych zleconych przez lekarza, wyszczególnionych na zaświadczeniu lekarskim,
  5. zgłaszanie wizyt lekarskich, badań laboratoryjnych, zabiegów oraz towarzyszenie w nich (jeżeli zachodzi taka potrzeba), realizacja recept za środki pieniężne osoby objętej usługami (w najbliższej okolicy miejsca jej zamieszkania/pobytu),
  6. przygotowywanie posiłków lub produktów na pozostałą część dnia lub dostarczanie gotowych posiłków,
  7. pomoc w spożywaniu posiłków lub karmienie (o ile wymaga tego stan zdrowia),  
  8. załatwianie w razie potrzeby spraw urzędowych (lub towarzyszenie przy ich załatwianiu), uiszczanie opłat (środkami pieniężnymi osoby objętej usługami),
  9. podtrzymywanie indywidualnych zainteresowań, pomoc w organizowaniu czasu wolnego oraz kontaktach z  najbliższym otoczeniem i środowiskiem lokalnym,
 2. Usługi o charakterze gospodarczym:
  1. przynoszenie opału i palenie w piecu, wynoszenie popiołu,
  2. utrzymanie w czystości pomieszczeń osoby objętej usługami (z wyłączeniem ciężkich prac porządkowych), wynoszenie śmieci, odkurzanie, zmywanie podłogi, wycieranie kurzu, mycie okien z zachowaniem zasad bezpieczeństwa BHP,
  3. utrzymanie w bieżącej czystości sprzętu codziennego użytku, w tym urządzeń sanitarnych (wanny / brodzika, muszli sedesowej, zlewu i baterii) i sprzętu sanitarnego (np. miednicy, kaczki / basenu, nocnika) oraz sprzętu pomocniczego ułatwiającego przemieszczanie się (np. wózka inwalidzkiego, podnośnika),
  4. pranie odzieży i bielizny pościelowej w pralce, niezbędne prasowanie lub zanoszenie  i odbiór rzeczy z pralni,
  5. dokonywanie zakupów artykułów spożywczych i innych niezbędnych w gospodarstwie domowym lub towarzyszenie przy ich dokonywaniu (zakupy dokonywane są za środki pieniężne osoby objętej usługami, w najbliższej okolicy miejsca jej zamieszkania/pobytu),

 

Szczegółowy zakres i wymiar usług określany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowcu indywidualnie dla każdej osoby wymagającej tego rodzaju pomocy, biorąc pod uwagę:

 1. konieczność zaspokojenia podstawowych i niezbędnych potrzeb,
 2. inne potrzeby osoby wymagającej wsparcia, odpowiadające celom i mieszczące się w możliwościach pomocy społecznej,
 3. sytuację socjalno – bytową i rodzinną osoby, jej stan zdrowia i sprawność psychofizyczną,
 4. możliwości wykorzystania uprawnień i zasobów osoby oraz jej otoczenia (rodzina, pomoc sąsiedzka, wolontariat itp.).
Cel usług i zakładane efekty

Cel usług i zakładane efekty:

 1. Celem usług opiekuńczych świadczonych dla osób ich wymagających w miejscu zamieszkania jest umożliwienie tym osobom dalszego (jak najdłuższego) funkcjonowania w swoim dotychczasowym środowisku mimo doświadczanych ograniczeń w samodzielnym zaspokajaniu podstawowych i niezbędnych potrzeb oraz barier w integracji ze środowiskiem. Poprzez odpowiednie wsparcie zapewniane osobie w formie usług opiekuńczych powyższe bariery powinny być niwelowane, przyczyniając się do zachowania poziomu życia lub jego podwyższania (mimo postępującego procesu starzenia). Świadczenie usług w sposób zorganizowany adekwatnie do rozpoznanych potrzeb powinno zawsze zakładać partycypację osoby starszej w wykonywaniu poszczególnych czynności wchodzących w zakres usług (charakter wspierająco – aktywizujący), ale nie wyręczający oraz ścisłą współpracę w realizacji  usług z najbliższym otoczeniem osoby (zgodnie z zasadą pomocniczości).
 2. Efektem usług opiekuńczych o odpowiedniej jakości jest:
  1. podtrzymanie lub poprawa sprawności fizycznej osoby starszej, jej dobra kondycja psychiczna oraz integracja ze społecznością w stopniu adekwatnym do indywidualnych możliwości i potrzeb,
  2. utrzymanie stabilnego stanu zdrowia,
  3. uniknięcie powikłań związanych z hospitalizacją, długotrwałą lub przewlekłą chorobą,
  4. uniknięcie powikłań wynikających z długotrwałego unieruchomienia (odparzenia, odleżyny),
  5. kompensowanie ograniczonej zdolności do samodzielnego poruszania się przy pomocy osoby drugiej,
  6. poprawa samopoczucia,
  7. podtrzymanie lub zwiększenie samodzielności,
  8. podtrzymanie lub zwiększenie aktywności,
  9. zmniejszenie izolacji,
  10. poprawa jakości życia osób z zaburzeniami psychicznymi.
Odbiorcy usług
 1. Odbiorcami usług są osoby, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób.
 2. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej świadczenia w formie usług opiekuńczych przysługują osobom samotnym, wymagającym pomocy innych osób, których nie mogą otrzymać, mimo wykorzystania własnych uprawnień, zasobów i możliwości.
 3. Usługi opiekuńcze mogą być również przyznane osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina (wspólnie zamieszkująca lub mieszkająca oddzielnie), a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni lub zstępni nie mogą im takiego wsparcia zapewnić.
 4. Odbiorcami specjalistycznych usług opiekuńczych są osoby o szczególnych potrzebach, wynikających z rodzaju schorzenia i niepełnosprawności, z wyłączeniem osób z zaburzeniami psychicznymi. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z 22 września 2005 r., wykonywanie tych usług wymaga szczególnych kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osób świadczących usługi.
 5. Odbiorcami specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi są osoby dorosłe wykazujące zaburzenia wymienione w art. 3 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (chore psychicznie, upośledzone umysłowo, wykazujące inne, poważne zakłócenia), które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych.
 6. W wyjątkowych przypadkach odbiorcami usług mogą być dzieci i młodzież z zaburzeniami psychicznymi, pozbawionymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno – wychowawczych, jeśli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć świadczonych przez inne zobowiązane podmioty.