Jeżeli jesteś mieszkańcem Gminy Szydłowca i znalazłeś się w trudnej sytuacji życiowej, z którą nie możesz sobie poradzić przy wykorzystaniu własnych środków, możliwości i uprawnień, zgłoś się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowcu (mapka z lokalizacją Ośrodka znajduje na Stronie głównej).

Świadczenia pomocy społecznej udzielane są na wniosek:

  • osoby zainteresowanej,
  • przedstawiciela ustawowego,
  • innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego,
  • z urzędu.

Ośrodek przyjmuje wszelkie zgłoszenia od osób i instytucji, dotyczące konieczności udzielenia pomocy osobie lub rodzinie zamieszkałej na terenie Gminy Szydłowiec, znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej i niezdolnej do samodzielnego zaspokajania potrzeb.

Formy wniosku:

  • pisemny wniosek skierowany bezpośrednio do MOPS Szydłowiec,
  • pisemny wniosek przekazany według właściwości,
  • ustny wniosek, przyjęty do protokołu przyjęcia podpisany przez wnoszącego oraz pracownika socjalnego, który go przyjął.

Po złożeniu wniosku o udzielenie pomocy, pracownik socjalny przeprowadzi wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania. Wywiad środowiskowy wraz z kompletem dokumentów jest podstawą do przyznania pomocy.
Ponadto pracownik socjalny poinformuje Cię również jakie dokumenty dodatkowe musisz złożyć, aby dokumentacja była kompletna.