Jeżeli jesteś mieszkańcem Gminy Szydłowca i znalazłeś się w trudnej sytuacji życiowej, z którą nie możesz sobie poradzić przy wykorzystaniu własnych środków, możliwości i uprawnień, zgłoś się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowcu (mapka z lokalizacją Ośrodka znajduje na Stronie głównej).

 

Świadczenia pomocy społecznej udzielane są na wniosek:
• osoby zainteresowanej,
• przedstawiciela ustawowego,
• innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego,
• z urzędu.

Ośrodek przyjmuje wszelkie zgłoszenia od osób i instytucji, dotyczące konieczności udzielenia pomocy osobie lub rodzinie zam. na terenie Gminy Szydłowiec, znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej i niezdolnej do samodzielnego zaspokajania potrzeb.

 

Formy wniosku:
• pisemny wniosek skierowany bezpośrednio do MOPS Szydłowiec,
• pisemny wniosek przekazany według właściwości,
• ustny wniosek, przyjęty do protokołu przyjęcia podpisany przez wnoszącego oraz pracownika socjalnego, który go przyjął.

 

Po złożeniu wniosku o udzielenie pomocy, pracownik socjalny przeprowadzi wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania. Wywiad środowiskowy wraz z kompletem dokumentów jest podstawą do przyznania pomocy.
Ponadto pracownik socjalny poinformuje Cię również jakie dokumenty dodatkowe musisz złożyć, aby dokumentacja była kompletna.