sspon

um szydlowiec

mpps

kl

swm

jwpu

bip

Jakość powietrza w miejscowości Szydłowiec, Wysoka, Sadek, Majdów

Zakładka SENIOR+

Dodatek osłonowy

logo dodatek osłonowy dla polskich rodzin

Informacja dotycząca dodatku osłonowego na dzień 26 stycznia 2022 roku

W dniu 25 stycznia 2022 roku Ministerstwo Klimatu i Środowiska udostępniło poradnik dla samorządów w którym pojawiło się wiele wyjaśnień istotnych dla beneficjentów programu dotyczącego przyznania dodatku osłonowego. Ustawa o dodatku osłonowym która weszła w życie 4 stycznia 2022 roku nałożyła na gminy zasady, tryb przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatku. W Gminie Szydłowiec zadanie to realizowane jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W trakcie przyjmowania wniosków pojawiło się wiele budzących wątpliwości istotnych dla wnioskodawców zapisów, na które ustawa nie dawała jednoznacznej odpowiedzi, a ich różna interpretacja (również przez pracowników realizujących zadanie, także w naszym Ośrodku) dawała możliwości niewłaściwego wypełniania wniosku o dodatek osłonowy, a co za tym idzie ustalenia i wypłacenia nieprawidłowej jego wysokości. Należy w tym miejscu nadmienić, że na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska tj. https://www.gov.pl/web/klimat/pytania-i-odpowiedzi-dodatek-oslonowy dostępne były odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na temat dodatku osłonowego. Wspomniany na wstępie poradnik dla samorządów zawiera uzupełnienie tych odpowiedzi nie tylko dla beneficjentów programu, ale również pracowników go obsługujących. Z tych istotnych dla osób składających wniosek o dodatek osłonowy należy wyjaśnić kilka. Zostały one poszeregowane i przedstawione poniżej.

Dodatek osłonowy

Informacje ogólne

Dodatek osłonowy to nowe świadczenie wprowadzone w ramach Tarczy antyinflacyjnej. Celem dodatku jest częściowa rekompensata wzrostu energii elektrycznej i gazu ziemnego, wysokiego poziomu inflacji i związanego z tym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych.

 

Dla kogo jest dodatek?

O dodatek osłonowy ubiegać się może każdy – niezależnie od tego, czy mieszka w mieszkaniu komunalnym, spółdzielczym, własnościowym, czy nawet w domu prywatnym. Istotne jest jedynie kryterium dochodowe. Świadczenie przysługuje za okres od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r.

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

 

Jakie kryteria należy spełnić aby otrzymać dodatek osłonowy?

Dodatek przysługuje gospodarstwom:

  • jednoosobowym, w którym dochód miesięczny na osobę nie przekracza 2100 zł netto,
  • wieloosobowym, w którym dochód miesięczny na osobę nie przekracza 1500 zł netto.

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy pomiędzy kwotą dodatku, a kwotą przekroczenia tzw. zasada „złotówka za złotówkę”.

Jeżeli wysokość  dodatku, ustalona wg powyższej zasady „zł za zł” będzie niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Sposób liczenia dochodu uzależniony jest od terminu złożenia wniosku. W  przypadku złożenia wniosku o dodatek osłonowy w okresie:

  • od 1 stycznia do 31 lipca – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o dodatek osłonowy, tj. dochód z 2020 r.
  • od 1 sierpnia do 31 października – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o dodatek osłonowy, tj. dochód z 2021 r.

Jaka jest wysokość dodatku osłonowego?

Wysokość dodatku osłonowego uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym oraz stosowanego w nieruchomości źródła ogrzewania.

Dodatek osłonowy wyniesie rocznie:

  • gospodarstwo jednoosobowe – 400/500 zł*
  • gospodarstwo 2-3 osobowe – 600/750 zł*
  • gospodarstwo 4-5 osobowe – 850/1 062,50 zł*
  • gospodarstwo 6 i więcej osobowe – 1 150/1 437,50 zł*

*Wyższa kwota dotyczy gospodarstw stosujących następujące źródła ogrzewania: kocioł na paliwo stałe, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi – wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Gdzie złożyć wniosek?

Osobiście w:

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Szydłowcu
ul. Kilińskiego 2
26-500 Szydłowiec

tel. kontakt. 48 617 64 87

(w celu złożenia wniosku wejście do Ośrodka od strony ul. Kilińskiego)

 

w formie elektronicznej

za pośrednictwem  Portalu ePUAP – Elektroniczna Skrzynka Podawcza [ESP] - ePUAP

 

Formularz wniosku o dodatek osłonowy będzie dostępny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Szydłowcu oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Szydłowiec tj. www.szydlowiec.pl i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej https://www.mopsszydlowiec.pl/aktualnosci

Proszę pamiętać o prawidłowym i uważnym wypełnieniu druku wniosku oraz wpisaniu adresu poczty elektronicznej, na który zostanie wysłana informacja o przyznaniu dodatku osłonowego.

Świadczenia przyznane na kompletne wnioski złożone w styczniu 2022 r. będą wypłacone w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Te osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć kompletny wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana najpóźniej do 2 grudnia 2022 r.
Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 grudnia 2021 o dodatku osłonowym.