logo ministerstwo rodziny i polityki spolecznej

Informacja dot. przystąpienia Gminy Szydłowiec do programu „Opieka wytchnieniowa”– edycja 2023 oraz ogłoszenie o naborze kart zgłoszeń do ww. Programu

W związku ogłoszoną kolejną edycją Gmina Szydłowiec po raz pierwszy wnioskowała o środki finansowe na realizację Programu „Opieka Wytchnieniowa  - edycja 2023”.

Celem głównym Programu „ Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023 jest odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • osobami posiadającymi:
  1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym lit a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U. z 2021 r poz.573 ze zm.) 

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Realizatorem Programu będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowcu.

W ramach złożonego wniosku Gmina Szydłowiec planuje realizację usług dla 9 osób, które wymagają wysokiego wsparcia w tym: 3 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności i 6 osób
z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Usługi opieki wytchnieniowej świadczone będą w ramach pobytu dziennego, w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Program skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy potrzebują doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami dorosłymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień  w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek   i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych sprawy.

Usługa opieki wytchnieniowej świadczona będzie nieodpłatnie.

Programu na terenie Gminy Szydłowiec realizowany będzie w okresie od lutego 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Program adresowany jest w pierwszej kolejności do osób, które mają niepełnosprawność sprzężoną lub wymagają wysokiego poziomu wsparcia (ze wskazaniem w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności) lub stale przebywają w domu, tj. nie korzystają z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu. W godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.

Pierwszeństwo w korzystaniu z usługi opieki wytchnieniowej mają osoby, które przedstawią potrzebę wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z zastosowaniem Skali Pomiaru Niezależności Funkcjonalnej – FIM. Kartę oceny stanu osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM uzupełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/fizjoterapeuta/pielęgniarka.

 

[LINK] - Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowcu - Ogłoszenie o naborze kart zgłoszeń wraz z wymaganą dokumentacją do Programu „Opieka wytchnien