Znak - Flaga Polski - Godło Polski

Gmina Szydłowiec realizuje Program „Opieka Wytchnieniowa”- edycja 2023

Realizatorem Programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowcu

Program „Opieka Wytchnieniowa" – edycja 2023 finansowany jest ze środków pochodzących z państwowego funduszu celowego zwanego Funduszem Solidarnościowym.

Dofinansowanie - 81 626,39 zł

Całkowita wartość - 81 626,39 zł

Usługi opieki wytchnieniowej w Gminie Szydłowiec świadczone są w ramach pobytu dziennego, w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Celem głównym Programu „ Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023 jest odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych

 • poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa nad:
  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami posiadającymi:
   1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
   2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym lit a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U. z 2021 r poz.573,z póź.zm.)
 • poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy potrzebują doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami dorosłymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych sprawy.

Gmina Szydłowiec realizację usługi dla 9 osób, które wymagają wysokiego wsparcia w tym: 3 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności i 6 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności w wymiarze 223 godzin przypadających na jednego uczestnika Programu.

Usługa opieki wytchnieniowej świadczona są nieodpłatnie.