logo ministerstwo rodziny i polityki spolecznej

Informacja dot. przystąpienia Gminy Szydłowiec do programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”- edycja 2023 oraz ogłoszenie o naborze kart zgłoszeń do ww. Programu

W związku ogłoszoną kolejną edycją Programu Gmina Szydłowiec po raz pierwszy wnioskowała o środki finansowe na realizację Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”- edycja 2023.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowania w życiu społecznym.

Uczestnikiem Programu mogą zostać:

  1. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:
    • o znacznym stopniu niepełnosprawności albo,
    • o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo,
    • traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

Realizatorem Programu będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowcu

Limit godzin usług asystencji osobistej finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego przypadających na jedną osobę  z niepełnosprawnością w danym roku kalendarzowym na podstawie złożonego wniosku wyniesie nie więcej niż:

– 642 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;

– 549 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;

– 273 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

Gmina planuje objąć wsparciem 14 mieszkańców Gminy Szydłowiec, z czego 10 będą wymagały wysokiego poziomu wsparcia oraz 4 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Uczestnik Programu za usługi asystencji osobistej nie ponosi odpłatności.

Uczestnik Programu może samodzielnie wybrać asystenta z wyłączeniem osób będących członkami rodziny, opiekunami prawnymi lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem Programu. Za członków rodziny  uczestnika  uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostająca w stosunku przysposobienia  z uczestnikiem.

Programu na terenie Gminy Szydłowiec realizowany będzie w okresie od lutego 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

[LINK] - Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowcu - Ogłoszenie o naborze kart zgłoszeń wraz z wymaganą dokumentacją do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnospraw