Znak - Flaga Polski - Godło Polski

Gmina Szydłowiec realizuje Program
„Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” - edycja 2023

Realizatorem Programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowcu.

Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”- edycja 2023 finansowany jest ze środków pochodzących z państwowego funduszu celowego zwanego Funduszem Solidarnościowym.

Dofinansowanie - 309 693,80 zł

Całkowita wartość - 309 693,80 zł

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:

 • o znacznym stopniu niepełnosprawności albo,
 • o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo,
 • traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

Usługami „Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej” w ramach Programu objęto 14 osób, w tym:

 • 2 osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną,
 • 8 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • 4 osoby z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

Limit godzin usług asystencji osobistej przypadających na jedną osobę z niepełnosprawnością w danym roku kalendarzowym wynosi nie więcej niż:

 • 642 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
 • 549 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • 273 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

Program wpłynie na:

 • poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia,
 • uczestnictwo osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych,
 • przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność,
 • poprawę funkcjonowania osób niepełnosprawnych w ich środowisku,
 • budowanie motywacji do dążenia realizacji postawionych sobie celów oraz pokonywania własnych słabości związanych z niepełnosprawnością

 Uczestnik Programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.