sspon

um szydlowiec

mpps

kl

swm

jwpu

bip

Jakość powietrza w miejscowości Szydłowiec, Wysoka, Sadek, Majdów

Zakładka SENIOR+

Wsparcie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych

Rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych wójt zapewnia wsparcie, które polega w szczególności na:

1)  analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie;

2)  wzmocnieniu roli i funkcji rodziny;

3)  rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny;

4)  podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny;

5)  pomocy w integracji rodziny;

6)  przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny;

7)  dążeniu do reintegracji rodziny.

Wspieranie rodziny jest prowadzone w formie:

1)  pracy z rodziną;

2)  pomocy w opiece i wychowaniu dziecka.

Wspieranie rodziny jest prowadzone za jej zgodą i aktywnym udziałem, z uwzględnieniem zasobów własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego.

Rodzina może otrzymać wsparcie przez działania:

1)  instytucji i podmiotów działających na rzecz dziecka i rodziny;

2)  placówek wsparcia dziennego;

3)  rodzin wspierających.

Pracę z rodziną organizuje gmina lub podmiot, któremu gmina zleciła realizację tego zadania.

W przypadku, gdy wyznaczonym na podstawie ust. 1 podmiotem jest ośrodek pomocy społecznej, w ośrodku można utworzyć zespół do spraw asysty rodzinnej.

 Praca z rodziną jest prowadzona w szczególności w formie:

1) konsultacji i poradnictwa specjalistycznego;

2) terapii i mediacji;

3) usług dla rodzin z dziećmi, w tym usług opiekuńczych i specjalistycznych;

4) pomocy prawnej, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego;

5) organizowania dla rodzin spotkań, mających na celu wymianę ich doświadczeń oraz zapobieganie izolacji, zwanych dalej „grupami wsparcia” lub „grupami samopomocowymi”.