Cel Projektu

 

Zwiększenie zaradności życiowej 85 osób nie pozostających w zatrudnieniu, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej

Celami szczegółowymi projektu są:

· Zwiększenie motywacji do działania oraz podniesienie samooceny u 85 uczestników z terenu gminy Szydłowiec od 01.05.2012 do 31.12.2014

· Podniesienie u 85 uczestników z terenu gminy Szydłowiec swoich kwalifikacji zawodowych oraz zwiększenie umiejętności poruszania się po rynku pracy w okresie 01.05.2012 do 31.12.2014-

· Zwiększenie motywacji do działania oraz poprawienie sytuacji materialnej 85 uczestników z terenu gminy Szydłowiec od 01.05.2012 do 30.11.2014

· Wzmocnienie i odzyskanie zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych u 85 uczestników od 01.05.2012 do 31.12.2014 w ramach kontraktu socjalnych z terenu gminy Szydłowiec

· Uzupełnienie wykształcenia uczestnika z terenu gminy Szydłowiec od 01.09.2012 do 30.06.2013

Udział oraz ukończenie przez beneficjenta działań zawartych w projekcie przyczynić się może do poprawy sytuacji materialnej rodziny, wzmocnić relacje rodzinne oraz zachęcić osoby z lokalnego środowiska do podnoszenia swoich kwalifikacji, a także do udziału w takich projektach.

 

Grupa docelowa

 

Zgodnie z opisem Poddziałania 7.1.1 grupą docelową projektu będzie 85 osób (58 K, 27 M) korzystających z pomocy społecznej, które nie pracują, są w wieku aktywności zawodowej, w szczególności długotrwale bezrobotne o niskich dochodach lub posiadające kwalifikacje nieodpowiadające zapotrzebowaniu lokalnego rynku pracy. W 2012r wsparciem objętych zostanie 28 osób (23K i 7M)-liczba osób jest równa liczbie uczestników z 2011r. W projekcie uczestniczy, co najmniej 10% osób niepełnosprawnych. Na podstawie przeprowadzonej rekrutacji beneficjentami działań aktywizujących będą głównie kobiety. Problemy K na rynku pracy mogą wynikać z faktu braku ofert na lokalnym rynku pracy, niskich płac, braku praktyki, stażu i doświadczenia. Problemem dla pracodawcy jest dyspozycyjność pracownika. Wybór grupy docelowej jest uzasadniony, ponieważ wśród osób tych kumulują się największe problemy społeczne i bytowe. Osoby nie posiadające stażu lub długo pozostające bez pracy są marginalizowane i wymagają kompleksowego wsparcia – szerszego niż instrumenty rynku pracy. Obecność 10% osób niepełnosprawnych w realizacji projektu wynika z faktu, iż udział tych osób w życiu społecznym i zawodowym jest często ograniczony z uwagi na liczne bariery o charakterze fizycznym lub mentalnym - projekt ten ma na celu między innymi przełamanie tych barier. W ramach projektu zostanie sfinansowane uzupełnienie wykształcenia co najmniej 1 osoby. Wybrane osoby wymagają intensywnej aktywizacji zawodowej i społecznej oraz są gotowe do współpracy.

 

Rekrutacja


Rekrutacja odbywała się w oparciu o przeprowadzoną wstępną diagnozę potrzeb oraz na podstawie dokumentów dotyczących grupy docelowej znajdujących się w rejestrach MOPS w Szydłowcu. Pracownicy socjalni, którzy w ramach swoich obowiązków na co dzień kontaktowali się z potencjalnymi uczestnikami, znali ich problemy i wiedzieli do kogo można skierować pomoc. Planowany poziom uczestnictwa został obliczony na podstawie wcześniejszych doświadczeń i wypracowanych procedur, jak również rozmów przeprowadzonych przez pracowników socjalnych MOPS Szydłowiec z potencjalnymi uczestnikami projektu. Prac. soc. już na etapie rekrutacji uzyskuje informacje o potrzebach beneficjenta, wśród których dominują: podjęcie zatrudnienia, chęć podniesienia kwalifikacji, wzmocnienie samooceny, motywacji do działania, poprawa komunikacji interpersonalnej, pełnienie innych ról społecznych (np. uczestnika projektu). Podstawowymi kryteriami było korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej, pozostawanie bez pracy, bardzo trudna sytuacja materialna i deklarowana chęć uczestniczenia w zajęciach aktywizujących. Proces rekrutacji uwzględniał zasadę równych szans.

 

Wartość projektu

 

Zgodnie z dokonanym podziałem środków, Ośrodek na kontynuację realizacji projektu w 2012 roku otrzymał dofinansowanie z dotacji rozwojowej w wysokości 213.208,54 zł. (89,5% ogólnej wartości projektu), natomiast kwotę 25.013,29 zł. (10,5% ogólnej wartości projektu) gmina zobowiązana była zabezpieczyć z własnych środków w postaci wkładu własnego.
Ogólna wartość projektu wynosi 238.221,83 zł. 

 

PLAKAT MOPS 2012