Cel Projektu

 

Celem ogólnym naszego projektu jest zwiększenie zaradności życiowej 30 osób nie pozostających w zatrudnieniu, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Okres realizacji projektu przewidziano od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku.
Celami szczegółowymi projektu są:
- Zwiększenie motywacji do działania u 30 uczestników z terenu gminy Szydłowiec od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 roku
- Podniesienie samooceny u 30 osób z terenu gminy Szydłowiec w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.
- 30 uczestników szkolenia podniesie swoje kwalifikacje zawodowe oraz zwiększy umiejętności poruszania się po rynku pracy w okresie 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

 

Grupa docelowa

 

Zgodnie z opisem poddziałania 7.1.1 grupą docelową projektu będzie 30 osób korzystających z pomocy społecznej, które nie pracują, są w wieku aktywności zawodowej, w szczególności długotrwale bezrobotne o niskich dochodach lub posiadające kwalifikacje nie odpowiadające zapotrzebowaniu lokalnego rynku pracy.

 

Na podstawie przeprowadzonej rekrutacji beneficjentami działań aktywizujących będą głównie kobiety. Stan ten może wynikać z faktu, że poprzez wypełnianie obowiązków rodzinnych i domowych K miały i mają mniejsze lub ograniczone możliwości na znalezienie pracy czy podniesienia kwalifikacji zawodowych. Problemy kobiet na rynku pracy mogą również wynikać z faktu braku ofert na lokalnym rynku pracy, niskich płac, braku pracy w danym zawodzie, braku praktyki, stażu i doświadczenia. Na niekorzyść kobiet ma też działać ich wcześniejszy wiek emerytalny. Problemy też jest, że dla pracodawcy bardzo istotna jest dyspozycyjność pracownika. Kobiety są postrzegane, jako osoby mniej dostępne, rzadziej mogące zostawać po godzinach czy wyjeżdżać. Wybór grupy docelowej jest uzasadniony, ponieważ wśród osób tych kumulują się największe problemy społeczne i bytowe. Osoby nie posiadające stażu lub długo pozostające bez pracy są marginalizowane i wymagają kompleksowego wsparcia – szerszego niż instrumenty rynku pracy. Wybrane osoby wymagają intensywnej aktywizacji zawodowej i społecznej oraz są gotowe do współpracy. Wybraliśmy właśnie taką grupę, ponieważ uważamy, że ci ludzie najbardziej potrzebują wsparcia

 

Rekrutacja

 

Rekrutacja odbywała się w oparciu o przeprowadzoną ankietę oraz na podstawie dokumentów dotyczących grupy docelowej znajdujaych się w rejestrach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowcu. Pracownicy socjalni, którzy w ramach swoich obowiązków na co dzień kontaktowali się z potencjalnymi uczestnikami, znali ich problemy i wiedzieli do kogo można skierować pomoc.Planowany poziom uczestnictwa został obliczony na podstawie wcześniejszych doświadczeń i wypracowanych procedur, jak również rozmów przeprowadzonych przez pracvowników socjalnych MOPS Szydłowiec z potencjalnymi uczestnikami projektu. Podstwowymi kryteriami było korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej, pozostawanie bez pracy, bardzo trudna sytuacja materialna i deklarowana chęć uczestniczenia w zajęciach aktywizujących.

 

Wartość projektu

 

Zgodnie z dokonanym podziałem środków, Ośrodek na kontynuację realizacji projektu w 2009 roku otrzymał dofinansowanie z dotacji rozwojowej w wysokości 269.034,11 zł. (89,5% ogólnej wartości projektu), natomiast kwotę 31.562,16 zł. (10,5% ogólnej wartości projektu) gmina zobowiązana była zabezpieczyć z własnych środków w postaci wkładu własnego.
Ogólna wartość projektu wynosi 300.596,27 zł.

 

PLAKAT 2010