Od 1 stycznia 2014 r.  odbiorcy wrażliwi energii elektrycznej otrzymujące dodatek mieszkaniowy będą miały prawo do nowego świadczenia tj. zryczałtowanego dodatku energetycznego.  

Zgodnie z ustawą odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2021 ), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym   i zamieszkuje   w miejscu dostarczania energii elektrycznej) art. 3 pkt 13c ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ).

Zryczałtowany dodatek energetyczny będzie wynosił rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, ogłaszanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do dnia 31 marca każdego roku (www.ure.gov.pl/).

Limit zużycia energii elektrycznej wyniesie:

  1. 900 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;

  2. 1250 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób;

  3. 1500 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującego od dnia 1 maja 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r.( M.P. z dnia 11  kwietnia 2022 r. poz. 419) dodatek energetyczny dla n/w gospodarstw domowych wynosi miesięcznie:

  1. dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną – 13,38 zł miesięcznie;

  2. dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób – 18,58 zł miesięcznie;

  3. dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób – 22,30 zł miesięcznie.


Zryczałtowany dodatek energetyczny będzie wypłacany w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym zryczałtowany dodatek energetyczny będzie wypłacany do dnia 30 stycznia danego roku.

Dodatek energetyczny przyznawany będzie na wniosek osoby uprawnionej przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w drodze decyzji.

Wymagane dokumenty:

  1. wypełniony wniosek o przyznanie dodatku energetycznego;

  2. umowa kompleksowa lub umowa sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym.

Wnioski o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego wydawane i przyjmowane są  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Szydłowcu przy ul. Kilińskiego 2, w godzinach od 730 – 1530  (pokój nr 16).

Zryczałtowany dodatek energetyczny może być wypłacany:

  • na rachunek bankowy osoby wnioskującej

  • w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowcu, ul. Kilińskiego 2

W związku z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA  z dnia 13 lutego 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 224) zarządza się zaniechanie poboru opłaty skarbowej od decyzji w sprawie przyznania dodatku energetycznego,  o której mowa w art. 5d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne   (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351)  odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej. Z opłaty skarbowej zwalniane są osoby, które przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa (art. 7 pkt 5 cyt. wyżej ustawy).