Wnioski o wypłatę dodatku węglowego można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Szydłowcu w pok. Nr 13 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020r. poz.344). Dokument złożony za pomocą środków komunikacji elektronicznej musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz  powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi (tj. węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego), wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

Przez gospodarstwo domowe, rozumie się:

  1. osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
  2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego wynosi 3.000,00 zł. Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

Aby otrzymać dodatek wymagane jest posiadanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Dodatek węglowy przysługuje osobom, które nie skorzystały  z wcześniejszego mechanizmu wsparcia, jakim była możliwość zakupu węgla po cenie 996,60 zł brutto za tonę.

Jednemu gospodarstwu domowemu przysługuje jeden dodatek węglowy. Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. We wniosku należy wskazać miejsce zamieszkania, numer rachunku bankowego oraz informację o głównym źródle ogrzewania na paliwo stałe.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek.

Informacja o przyznaniu dodatku będzie przesyłana na podany we wniosku adres poczty elektronicznej lub możliwa do odbioru w MOPS. Nie odebranie w/w informacji nie wstrzyma wypłaty dodatku.

Odmowa przyznania dodatku lub rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku następuje przez wydanie decyzji administracyjnej.

Wnioski będzie można składać do 30 listopada 2022r. Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Wniosek o dodatek węglowy jest dostępny w urzędzie oraz na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

[LINK] - wniosek o dodatek weglowy

[LINK] - Ministerstwo Klimatu i Środowiska - Dodatek węglowy

[PDF] - klauzula informacyjna dotycząca dodatku węglowego