Ustawa z 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz.U.2024 poz. 859) wprowadziła bon energetyczny. Świadczenie ma pozwolić częściowo pokryć płatności z tytułu energii elektrycznej. Aby otrzymać wsparcie finansowe, konieczne będzie spełnienie wymagań określonych w ustawie.

Bon energetyczny przysługuje

 • gospodarstwu domowemu jednoosobowemu, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu za 2023 r. nie przekraczała kwoty 2500 zł,
 • gospodarstwu domowemu wieloosobowemu, w którym wysokość przeciętnego dochodu za 2023 r. na osobę nie przekraczała kwoty 1700 zł.

Jednocześnie obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę, co oznacza, iż bon energetyczny będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota bonu będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych bonów energetycznych będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota bonu energetycznego nie będzie wypłacana.

Liczba osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego jest ustalana na dzień złożenia wniosku
o wypłatę bonu energetycznego. Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W sytuacji gdy dla jednego gospodarstwa domowego o bon energetyczny wystąpi kilka osób, bon jest wypłacany osobie w tym gospodarstwie domowym, która jako pierwsza złożyła wniosek o wypłatę bonu.

Kwota bonu energetycznego wynosi:

 • 300 zł - gospodarstwu domowemu jednoosobowemu;
 • 400 zł - gospodarstwu domowemu składającemu się z 2 do 3 osób;
 • 500 zł - gospodarstwu domowemu składającemu się z 4 do 5 osób;
 • 600 zł - gospodarstwu domowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.

W przypadku gdy główne źródło ogrzewania danego gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia 1 kwietnia 2024 r., albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, bon energetyczny przyznaje się w wysokości:

 • 600 zł - gospodarstwu domowemu jednoosobowemu;
 • 800 zł - gospodarstwu domowemu składającemu się z 2 do 3 osób;
 • 1000 zł - gospodarstwu domowemu składającemu się z 4 do 5 osób;
 • 1200 zł - gospodarstwu domowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.

Termin złożenia wniosku o bon energetyczny:

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego składa się odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania osoby, która go składa. Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę bonu energetycznego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Wniosek musi być złożony w terminie od 1 sierpnia 2024 r. do 30 września 2024 r.

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego złożony po w/w terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Jak złożyć wniosek o bon energetyczny:

Wnioski można składać:

 • tradycyjnie (papierowo) – od 1 sierpnia 2024 r. do 30 września 2024 r. w Dziale Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowcu ul. Kilińskiego 2, 26-500 Szydłowiec, pok. Nr 13
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
  o świadczeniu usług drogą elektroniczną– od 1 sierpnia 2024 r. do 30 września 2024 r. (proszę pamiętać, że należy podpisać podpisem elektronicznym zarówno pismo przewodnie jak i załączony wniosek o bon energetyczny)

Formularz wniosku o bon energetyczny będzie dostępny w Dziale Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowcu ul. Kilińskiego 2, 26-500 Szydłowiec, pok. Nr 13 i na stronie internetowej https://www.mopsszydlowiec.pl/ niezwłocznie po opublikowaniu wzoru wniosku przez właściwego Ministra.

Minister właściwy do spraw energii określa i udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu wzór wniosku o wypłatę bonu energetycznego, mając na względzie zapewnienie przejrzystości tego wniosku.

Informacja o przyznanym bonie energetycznym:

Bon energetyczny przysługuje za okres od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. i jest wypłacany jednorazowo.

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego rozpatruje się w terminie 60 dni od dnia jego prawidłowego złożenia.

Wypłata nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków finansowych od wojewody, na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę, bądź w przypadku braku wskazania nr rachunku - w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowcu.

Przyznanie bonu energetycznego nie wymaga wydania decyzji. Informacje o przyznaniu bonu energetycznego będą przekazywane na wskazany adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę bonu energetycznego.

W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę bonu energetycznego, informację o przyznaniu bonu energetycznego będzie można odebrać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowcu. Nieodebranie informacji o przyznaniu bonu energetycznego nie wstrzymuje wypłaty tego bonu.

Wnioskodawca może jednorazowo wystąpić do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o korektę wysokości przyznanego bonu energetycznego w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego bonu.

W przypadku bonu energetycznego przyznanego nienależnie lub w nieprawidłowo ustalonej wysokości kwota
w wysokości odpowiadającej kwocie nienależnie pobranych środków podlega zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

Wydania decyzji administracyjnej wymaga:

 1.  odmowa przyznania bonu energetycznego;
 2. korekta lub odmowa korekty wysokości przyznanego bonu energetycznego;
 3. uchylenie lub zmiana prawa do bonu energetycznego;
 4. rozstrzygnięcie w sprawie zwrotu bonu energetycznego przyznanego albo pobranego nienależnie lub w nieprawidłowo ustalonej wysokości.