sspon

um szydlowiec

mpps

kl

swm

jwpu

bip

Ogólne informacje

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym

( Dz. U. nr. 122 z 2003 r. poz. 1143 z późn. zm.) gmina lub na jej zlecenie ośrodek pomocy społecznej mogą :

 

 1. Organizować roboty publiczne
 2. Prowadzić kluby integracji społecznej organizujące działania o charakterze terapeutycznym, zatrudnieniowym i samopomocowym.

W klubach integracji społecznej można organizować i prowadzić w szczególności :

 

 1. programy zatrudnienia tymczasowego mające na celu pomoc w znalezieniu pracy na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy, w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy, u pracodawców, wykonywania usług na podstawie umów cywilnoprawnych oraz przygotowania do podjęcia zatrudnienia;
 2. poradnictwo prawne;
 3. działalność samopomocową w zakresie zatrudnienia, spraw mieszkaniowych i socjalnych.

Zgodnie z art. 1 w/w ustawy w klubach mogą uczestniczyć następujące grupy osób :

 

 1. bezdomni realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej;
 2. uzależnieni od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego;
 3. uzależnieni od narkotyków, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej;
 4. chorzy psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego;
 5. długotrwale bezrobotni, w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 6. zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej;
 7. uchodźców realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej; którzy podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodujacej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym lub rodzinnym.

 

Zgodnie z Uchwałą Nr 268/XLI/06 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 maja 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowcu Klub Integracji Społecznej został włączony do struktury organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Uruchomienie Klubu Integracji nastąpi w 2007 r.

Klub Integracji Społecznej prowadzony przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy i Urzędem Miejskim, jest jedną z tzw. miękkich form przeciwdziałania bezrobociu. Klub Integracji Społecznej będzie działał wg zasad opisanych w Rozdziale 7 Ustawy o Zatrudnieniu Socjalnym, toteż jego głównym idługoterminowym celem będzie reintegracja zawodowa i społeczna osób podlegających wykluczeniu społecznemu, w tym przypadku bezrobotnych, przez okres co najmniej 24 miesięcy - jednocześnie klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Celem długoterminowym Klubu Integracji Społecznej jest organizowanie społeczeństwa miasta i gminy Szydłowiec w samodzielnym radzeniu sobie z problemem długotrwałego bezrobocia poprzez prowadzenie różnorakich działań o charakterze terapeutycznym, samopomocowym, zatrudnieniowym.

Liczne badania potwierdzają jak dramatyczne i złożone są konsekwencje długotrwałego braku pracy. Jako pierwsze są odczuwalne skutki natury ekonomicznej – utrata źródła utrzymania, idące za tym zubożenie oraz pojawiająca się w dalszej perspektywie cała masa problemów natury społecznej i psychologicznej. Długotrwały brak pracy powoduje: bezradność, fatalizm, zmniejsza motywację, nieumiejętność samodzielnego poszukiwania pracy wpływa negatywnie na stan zdrowia, popycha do uzależnień, dezintegruje rodzinę, niejednokrotnie prowadzi do jej rozpadu, w skrajnych przypadkach prowadzi do zaburzeń psychicznych i depresji. Nie dziwi fakt, że człowiek znajdujący się w takiej sytuacji nie jest w stanie sam dokonać jej poprawy. Paradoksalnie, więc skutki bezrobocia stają się jego przyczyną. Okazuje się, że sam brak miejsc pracy jest odpowiedzią na wszystko.

Niezbędna w takiej sytuacji indywidualna praca z bezrobotnym (poradnictwo, terapia, wsparcie), zaliczana do tak zwanych miękkich form przeciwdziałania bezrobociu, wymaga dużo czasu, ale mimo to na całym świecie jest coraz powszechniej stosowana. Okazuje się, że w aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych jest formą nieodzowną.

Na terenie miasta i gminy Szydłowiec marazm, bezradność, brak motywacji, pesymizm, spowodowane brakiem pracy, stają się wręcz cechami społeczeństwa lokalnego. Prawie 40-sto procentowe bezrobocie powoduje, że problem ten dotyczy każdego, który albo jest bezrobotnym, albo żyje w obawie o utratę pracy w przyszłości, lub też ktoś z jego bliskich boryka się z tym problemem.

Należy stwierdzić, że od 1995 r. gmina widnieje w rejestrach powiatów zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym. Brak znaczących inwestycji, jak również brak zainteresowania inwestorów zewnętrznych naszym regionem, rozdrobnione inieefektywne rolnictwo, słaba infrastruktura techniczna sprawiają, że miejsc pracy ubywa. Im dłużej osoba pozostaje bez pracy, tym trudniejsze stają się do pokonania bariery osobowościowe i charakterologiczne, spada wiara we własne możliwości i zmniejsza się zaradność życiowa, co opóźnia podjęcie pracy.

Na podstawie powyższych danych można stwierdzić, że z jednej strony problem klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej to problem bezrobocia, a z drugiej ich bezradność wrozwiązywaniu swoich problemów poprzez np. umiejętność docierania do innych jednostek pomocowych niż Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

W tej sytuacji zasadnym było zorganizowanie przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej instytucji, do której klienci najczęściej zwracają się o pomoc – jednym słowem miejsca uczącego bezrobotnych możliwości wychodzenia z ich problemu, a tym samym uniezależnienia się od biernej pomocy finansowej.