sspon

um szydlowiec

mpps

kl

swm

jwpu

bip

Informacje o projekcie realizowanym w 2011 roku

Cel Projektu

 

Celem ogólnym naszego projektu jest zwiększenie zaradności życiowej 28 osób nie pozostających w zatrudnieniu, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Okres realizacji projektu przewidziano od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku.
Celami szczegółowymi projektu są:

 

-Zwiększenie motywacji do działania oraz podniesienie samooceny u 28 uczestników z terenu gminy Szydłowiec od 01.01.2011r. do 31.12.2011 r.

-Podniesienie u 28 uczestników z terenu gminy Szydłowiec swoich kwalifikacji zawodowych oraz zwiększenie umiejętności poruszania się po rynku pracy w okresie 01.01.2011r.. do 31.12.2011 r.

-Zwiększenie motywacji do działania oraz poprawienie sytuacji materialnej 28 uczestników z terenu gminy Szydłowiec od 01.05.2011r. do 30.11.2011 r.

-Wzmocnienie i odzyskanie zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych u 28 uczestników z terenu gminy Szydłowiec od 01.05.2011r. do 30.11.2011r

 

Grupa docelowa

 

Zgodnie z opisem poddziałania 7.1.1 grupą docelową projektu będzie 28 (22 K, 6 M) osób korzystających z pomocy społecznej, które nie pracują, są w wieku aktywności zawodowej, w szczególności długotrwale bezrobotne o niskich dochodach lub posiadające kwalifikacje nie odpowiadające zapotrzebowaniu lokalnego rynku pracy. W projekcie uczestniczy co najmniej 10% osób niepełnosprawnych. Na podstawie przeprowadzonej rekrutacji beneficjentami działań aktywizujących będą głównie kobiety. Problemy K na rynku pracy mogą wynikać z faktu braku ofert na lokalnym rynku pracy, niskich płac, braku praktyki, stażu i doświadczenia. Na ich niekorzyść wpływa wcześniejszy wiek emerytalny. Problemem dla pracodawcy jest dyspozycyjność pracownika. Wybór grupy docelowej jest uzasadniony, ponieważ wśród osób tych kumulują się największe problemy społeczne i bytowe. Osoby nie posiadające stażu lub długo pozostające bez pracy są marginalizowane i wymagają kompleksowego wsparcia–szerszego niż instrumenty rynku pracy. Obecność 10% osób niepełnosprawnych w realizacji projektu wynika z faktu, iż udział tych osób w życiu społecznym i zawodowym jest często ograniczony z uwagi na liczne bariery o charakterze fizycznym lub mentalnym - projekt ten ma na celu między innymi przełamanie tych barier. Wybrane osoby wymagają intensywnej aktywizacji zawodowej i społecznej oraz są gotowe do współpracy

 

Rekrutacja

 

Rekrutacja odbywała się w oparciu o przeprowadzoną ankietę oraz na podstawie dokumentów dotyczących grupy docelowej znajdujaych się w rejestrach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowcu. Pracownicy socjalni, którzy w ramach swoich obowiązków na co dzień kontaktowali się z potencjalnymi uczestnikami, znali ich problemy i wiedzieli do kogo można skierować pomoc.Planowany poziom uczestnictwa został obliczony na podstawie wcześniejszych doświadczeń i wypracowanych procedur, jak również rozmów przeprowadzonych przez pracvowników socjalnych MOPS Szydłowiec z potencjalnymi uczestnikami projektu. Podstwowymi kryteriami było korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej, pozostawanie bez pracy, bardzo trudna sytuacja materialna i deklarowana chęć uczestniczenia w zajęciach aktywizujących.

 

Wartość projektu

 

Zgodnie z dokonanym podziałem środków, Ośrodek na kontynuację realizacji projektu w 2009 roku otrzymał dofinansowanie z dotacji rozwojowej w wysokości 263.220,42 zł. (89,5% ogólnej wartości projektu), natomiast kwotę 30.880,61 zł. (10,5% ogólnej wartości projektu) gmina zobowiązana była zabezpieczyć z własnych środków w postaci wkładu własnego.
Ogólna wartość projektu wynosi 294.101,03 zł.

 

2011-3