sspon

um szydlowiec

mpps

kl

swm

jwpu

bip

Aktualności

INFORMACJA

 

ZASIŁEK STAŁY,
ŚWIADCZENIA RODZINNE,
ŚWIADCZENIA I  ZASIŁKI PIELĘGNACYJNE,
ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 500 +
ORAZ FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
BĘDĄ WYPŁACANE
OD DNIA 08.04.2020 r. (środa)
 

W dniu 10.04.2020 r. (piątek) kasa będzie czynna do godz. 12.30 (bez przerwy)
Do pobrania świadczeń wejście tylko od ul. Kościuszki !
1 osoba w pomieszczeniu kasowym

PILNE!


Zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich korzystających z usług Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS) w Szydłowcu o zakładanie RACHUNKÓW BANKOWYCH w celu przelewania świadczeń z MOPS
i dostarczenie numerów tych RACHUNKÓW do Ośrodka.

Aktualna  sytuacja epidemiologiczna dotycząca koronawirusa COVID-19 może spowodować zamknięcie KASY Ośrodka do odwołania.

Wszelkie wpłaty prosimy dokonywać na rachunek bankowy

10 9129 0001 0090 0900 2630 0001

Uwaga

Szanowni Państwo!

Z uwagi na trwający wzmożony okres zachorowań na grypę oraz pojawienie się zagrożenia zakażeniem koronawirusem, mając na względzie zdrowie zarówno Państwa, jak i pracowników, zwracamy się z apelem o ograniczenie wizyt od dnia 13 marca 2020 roku (do ODWOŁANIA!) w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowcu do niezbędnego minimum i w miarę możliwości wszelkie sprawy załatwiać w formie korespondencji tradycyjnej, drogą telefoniczną lub za pośrednictwem e-mail.

Jednocześnie informujemy, że wszelkie decyzje administracyjne będą doręczane za pośrednictwem poczty.

KOMUNIKAT

W związku z odnotowywanymi przypadkami występowania koronawirusa COVID-19 w Polsce należy zachować szczególna ostrożność i ściśle stosować się do wytycznych służb sanitarnych dotyczących podstawowych zasad higieny. Ze względu na powyższe wypłata świadczeń w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowcu odbywać się będzie w systemie 1 osoba w korytarzu przy kasie, pozostałe osoby proszone są o oczekiwanie przed budynkiem tut. Ośrodka (od strony ul. Kościuszki), zachowując bezpieczną odległość.

 

Stosowanie się do powyższego zalecenia pozwoli znacznie ograniczyć ryzyko zakażenia koronawirusem.

 

WNIOSKI SKŁADANE ELEKTONICZNIE
Od dnia 1 lipca 2019 r. i w całym miesiącu lipcu wnioski o przyznanie poniższych świadczeń można składać wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem:
1.Świadczenie wychowawcze poprzez bankowość elektroniczną, platformę emp@tia, PUE ZUS lub ePUAP.
2.Świadczenia rodzinne poprzez platformę emp@tia lub ePUAP.
3.Świadczenia z funduszu alimentacyjnego poprzez platformę emp@tia lub ePUAP.
4.Świadczenie „Dobry start” poprzez Platformę emp@tia oraz bankowość elektroniczną.
Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi przy składaniu wniosków drogą elektroniczną na właściwe wybranie jednostki rozpatrującej wnioski. Wnioski składa się Organie właściwym, ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenia.

 

WNIOSKI SKŁADANE W FORMIE PAPIEROWEJ
Wnioski należy składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowcu ul. Kilińskiego 2 w pok. Nr 14.

 

1.    Zasiłek Rodzinny i Specjalny Zasiłek Opiekuńczy od 01 sierpnia 2019 r.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie:
- od 01.08 do 31.08 ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata tego świadczenia następuje do dnia 30 listopada tego roku;
- od 01.09 do 31.10 ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń następuje do dnia 31 grudnia tego roku;
- od 01.11 do 31.12 ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń następuje do dnia 28 lutego następnego roku.

 

2.    Fundusz Alimentacyjny od 01 sierpnia 2019 r.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie:
- od 01.08 do 31.08 ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia następuje do dnia 31 października tego roku;
- od 01.09 do 30.09 ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia następuje do dnia 30 listopada tego roku;
- od 01.10 do 31.10 ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia następuje do dnia 31 grudnia tego roku;

 

3.    Świadczenie Dobry Start 300+ od 01 sierpnia 2019 r.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia Dobry Start 300+  na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie:
- od 01.08 do 31.08 ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września
- od 01.09 do 30.11 ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami.

 

Wnioski należy złożyć do 30 listopada. Wnioski złożone po upływie w/w terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.  

 

4.    Świadczenie Wychowawcze 500+ od 01 sierpnia 2019 r.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia wychowawcze 500 +  na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie:
- od 01.08 do 31.08 ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia następuje do dnia 31 października tego roku;
- od 01.09 do 30.09 ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia następuje do dnia 30 listopada tego roku;
- od 01.10 do 31.10 ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia następuje do dnia 31 grudnia tego roku.

 

Osoby, które do 30.06.2019 roku nie pobierały świadczenia wychowawczego na dziecko, muszą złożyć kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. , aby świadczenie wychowawcze zostało przyznane i wypłacone z wyrównaniem od 1 lipca 2019 r. W miesiącu lipcu wnioski o przyznanie świadczeń można składać wyłącznie drogą elektroniczną. Natomiast jeśli wnioskodawca złoży wniosek po 30 września 2019 r., świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

 

Komu przysługuje świadczenie wychowawcze?
Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze, w wysokości 500 zł miesięcznie, będzie przysługiwało na każde dziecko do 18 roku życia, bez względu na dochód rodziny.
Świadczenie wychowawcze przysługuje przede wszystkim matce lub ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka (czyli osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka), opiekunowi prawnemu dziecka oraz – w określonych, nielicznych przypadkach – dyrektorowi domu pomocy społecznej.
Podstawowym warunkiem otrzymania świadczenia wychowawczego, zgodnie z zapisem art. 1 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, jest zamieszkiwanie Polsce. Świadczenie wychowawcze nie przysługuje więc rodzicom, którzy nie zamieszkują w Polsce lecz za granicą i bez znaczenia pozostaje np. fakt posiadania obywatelstwa polskiego, czy nawet posiadania formalnego meldunku w Polsce.
Jeśli rodzice są po rozwodzie – wniosek składa ten rodzic, z którym dziecko zamieszkuje. Świadczenie wychowawcze przyznawane za okres po 30 czerwca 2019 r., nie będzie już uzależnione od spełnienia tego warunku (ustalenia alimentów).  Jeśli rodzice rozwiedzeni, w separacji lub żyjący w rozłączeniu sprawują opieką nad dzieckiem zgodnie np. z planem wychowawczym w porównywalnych i powtarzających się okresach (na podstawie orzeczenia sądu ustanawiającego tzw. opiekę naprzemienną) – oboje, mogą złożyć wniosek na dziecko nad którym sprawują opiekę naprzemienną i w takim przypadku dostaną wsparcie na to dziecko w wysokości połowy  miesięcznej wysokości świadczenia, tj. co do zasady 250 zł miesięcznie.

 

Kiedy składać wnioski?
Rodzice, którzy mają obecnie przyznane do 30 września 2019 roku świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci, składają od 1 lipca 2019 roku jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. Na podstawie takiego wniosku od 1 lipca 2019 r. zostanie im przyznane prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają świadczenia wychowawczego), natomiast od 1 października 2019 r. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do końca września.
Wnioski o świadczenie wychowawcze na najbliższy okres, trwający od 1 lipca 2019 r. do 31 maja 2021 r., można składać od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.
Jeśli wnioskodawca złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r., świadczenie wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone z wyrównaniem od 1 lipca 2019 r. Natomiast jeśli wnioskodawca złoży wniosek po 30 września 2019 r., świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku – czyli np. z wniosku złożonego w październiku 2019 r. świadczenie zostanie przyznane od października.
Złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 roku oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 roku.
Złożenie wniosku we wrześniu 2019 roku oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 roku.
Złożenie wniosku w październiku 2019 roku oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 roku.
Złożenie wniosku w listopadzie 2019 roku oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020 roku.
Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 roku do 31 stycznia 2020 roku oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 roku.
Nowy okres świadczeniowy trwa od 1 lipca 2019 r. aż do 31 maja 2021 r. Tym samym rodzice nie będą musieli składać ponownie wniosków o świadczenie wychowawcze w 2020 r
Co istotne, od 1 lipca 2019 r. przyznanie świadczenia wychowawczego nie będzie wymagało wydawania i doręczania decyzji administracyjnej. Rodzic wnioskujący o świadczenie wychowawcze otrzyma, na adres e-mail, informację o przyznaniu świadczenia. Jeśli nie poda we wniosku adresu poczty elektronicznej, taką informację będzie mógł odebrać osobiście.

 

Świadczenie wychowawcze na dzieci nowo narodzone od 01.07.2019 roku.
Od 01 lipca 2019 r. rodzice będą mieli trzy miesiące od urodzenia dziecka na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze. Świadczenie otrzymają z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka. Zmiana ta dotyczy dzieci urodzonych po 30 czerwca 2019 roku.

 

Świadczenie wychowawcze w przypadku zgonu wnioskodawcy lub rodzica, któremu przyznano świadczenie od 01.07.2019 roku.
Od 1 lipca 2019 r. możliwe będzie przyznanie, z zachowaniem ciągłości, świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku. Aby zachować ciągłość świadczenia rodzic, który został z dzieckiem, musi złożyć wniosek w terminie trzech miesięcy od dnia śmierci drugiego rodzica. Powyższe rozwiązanie ma zastosowanie do spraw w których śmierć rodzica nastąpiła po dniu 30 czerwca 2019 roku.

 

Co jeśli osoba składająca wniosek, członek jej rodziny lub rodzic dziecka przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej ?
Jeśli osoba składająca wniosek lub członek jej rodziny przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – w państwie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii, a wyjazd/ pobyt ten nie ma charakteru turystycznego, leczniczego lub nie jest związany z podjęciem przez dziecko kształcenia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, to gmina przekazuje wniosek wraz z dokumentami wojewodzie w celu jego rozpatrzenia i ustalenia, czy nie mają zastosowania unijne przepisy o koordynacja sytemu zabezpieczeń społecznych. Ma to na celu wyeliminowanie niedopuszczalnej w przepisach unijnych sytuacji pobierania na te same dzieci podobnych świadczeń w dwóch lub większej liczbie państwach UE/ EOG/Szwajcarii jednocześnie.

 

Gmina Szydłowiec oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowcu zapraszają do skorzystania z programu teleopieki. Rok temu realizowany był program pilotażowy, w tym roku zasady jego funkcjonowania zostały nieco zmienione.
Program został skierowany do osób, które ukończyły 65 lat, zamieszkują na terenie Gminy Szydłowiec, a miesięczny dochód na osobę nie przekroczył 2103 zł.
Program teleopieki „Alarm dla życia” jest systemem ostrzegawczo – ratunkowym, który jest aktywowany w razie powstania zagrożenia lub ryzyka zagrożenia. Usługa teleopieki domowej polega na elektronicznym całodobowym monitoringu i przyzywaniu natychmiastowej pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób starszych w miejscu ich zamieszkania.
„Alarm dla życia” to program teleopieki wykorzystujący nowoczesne rozwiązania w zakresie poprawy opieki nad osobami starszymi w środowisku ich zamieszkania.
Gwarantuje on bezpłatne dostarczanie, instalację oraz użytkowanie systemu teleopieki. Plusem programu są bezpłatne telekonsultacje lekarskie polegające na rozmowie telefonicznej z lekarzem odnośnie wszelkich kwestii medycznych nie będących sytuacją alarmową.
Każdy senior objęty programem otrzyma bransoletkę z tzw. przyciskiem życia. Wystarczy jedno naciśnięcie przycisku na nadajniku noszonym przez starszą osobę, by wezwać pomoc.
System oparty jest o działanie współpracujących ze sobą elementów składowych. Pierwszy z nich to urządzenie monitorujące/alarmujące oraz załączony do nich przycisk SOS. W celu wezwania pomocy osoba potrzebująca naciska przycisk SOS, za pomocą którego nawiązuje połączenie z Centrum Telemedycznym. Następnie całodobowe Centrum Telemedyczne dzięki zgromadzonym wcześniej informacjom identyfikuje wzywającego pomocy, nie prosząc go o podanie swojego nazwiska czy adresu zamieszkania. Ostatnim elementem systemu jest operator dyżurujący w Centrum Telemedycznym odbierający zgłoszenie alarmowe. Operator ten widząc wszystkie informacje o osobie, która uruchomiła alarm, decyduje o wdrożeniu właściwej procedury. W razie konieczności, czyli zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa powiadamia służby ratunkowe, skracając ich czas dotarcia.
Wdrażaniem systemu i podłączeniem urządzeń zajmować się będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowcu.
Osoby zainteresowane przystąpieniem do programu teleopieki mogą kontaktować się z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowcu, ul. Kilińskiego 2 w pok. nr 5 lub dzwoniąc pod nr telefonu 48 617 64 84.

 

 

 

UWAGA: zmiany w dożywianiu dzieci w szkołach i przedszkolach

od stycznia 2019 roku

 

W związku z wejściem w życie od stycznia 2019 roku Uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz utratą mocy Uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, od stycznia 2019 roku zmieniają się zasady dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach.

Osoby, które posiadają decyzje administracyjne wydane przez tut. Ośrodek Pomocy Społecznej, uprawniające dziecko do posiłku w szkole lub przedszkolu z terminem zakończenia dożywiania w czerwcu 2019 roku i są zainteresowane kontynuacją tej formy pomocy w kolejnych miesiącach (czyli do końca roku szkolnego 2018/2019), proszone są o składanie nowych wniosków w tut. Ośrodku.

Dożywianie zostanie przyznane po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego i zakończone wydaniem decyzji administracyjnej przyznającej dożywianie na podstawie Uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019‑2023.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowcu informuje, że przyjmuje wnioski na dożywianie dzieci w szkole na rok szkolny 2018/2019 w ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”.

Przypominamy, że:

  • pomoc w formie dożywiania dzieci w przedszkolu i szkole (do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej), przysługuje rodzinom, w których dochód netto w rodzinie nie przekracza kwoty 771,00 zł na osobę przy jednoczesnym wystąpieniu powodów udzielenia pomocy społecznej wymienionych w art. 7 ust. 2 – 15  ustawy o pomocy społecznej (m.in. bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba). Do udzielania pomocy w zakresie dożywiania mają zastosowanie odpowiednio przepisy ustawy o pomocy społecznej dotyczące udzielania świadczeń z pomocy społecznej,
  • w przypadku ubiegania się o pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole, przedszkolu należy złożyć wniosek w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowcu.