sspon

um szydlowiec

mpps

kl

swm

jwpu

bip

Aktualności

 

WNIOSKI SKŁADANE ELEKTONICZNIE
Od dnia 1 lipca 2019 r. i w całym miesiącu lipcu wnioski o przyznanie poniższych świadczeń można składać wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem:
1.Świadczenie wychowawcze poprzez bankowość elektroniczną, platformę emp@tia, PUE ZUS lub ePUAP.
2.Świadczenia rodzinne poprzez platformę emp@tia lub ePUAP.
3.Świadczenia z funduszu alimentacyjnego poprzez platformę emp@tia lub ePUAP.
4.Świadczenie „Dobry start” poprzez Platformę emp@tia oraz bankowość elektroniczną.
Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi przy składaniu wniosków drogą elektroniczną na właściwe wybranie jednostki rozpatrującej wnioski. Wnioski składa się Organie właściwym, ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenia.

 

WNIOSKI SKŁADANE W FORMIE PAPIEROWEJ
Wnioski należy składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowcu ul. Kilińskiego 2 w pok. Nr 14.

 

1.    Zasiłek Rodzinny i Specjalny Zasiłek Opiekuńczy od 01 sierpnia 2019 r.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie:
- od 01.08 do 31.08 ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata tego świadczenia następuje do dnia 30 listopada tego roku;
- od 01.09 do 31.10 ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń następuje do dnia 31 grudnia tego roku;
- od 01.11 do 31.12 ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń następuje do dnia 28 lutego następnego roku.

 

2.    Fundusz Alimentacyjny od 01 sierpnia 2019 r.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie:
- od 01.08 do 31.08 ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia następuje do dnia 31 października tego roku;
- od 01.09 do 30.09 ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia następuje do dnia 30 listopada tego roku;
- od 01.10 do 31.10 ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia następuje do dnia 31 grudnia tego roku;

 

3.    Świadczenie Dobry Start 300+ od 01 sierpnia 2019 r.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia Dobry Start 300+  na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie:
- od 01.08 do 31.08 ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września
- od 01.09 do 30.11 ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami.

 

Wnioski należy złożyć do 30 listopada. Wnioski złożone po upływie w/w terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.  

 

4.    Świadczenie Wychowawcze 500+ od 01 sierpnia 2019 r.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia wychowawcze 500 +  na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie:
- od 01.08 do 31.08 ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia następuje do dnia 31 października tego roku;
- od 01.09 do 30.09 ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia następuje do dnia 30 listopada tego roku;
- od 01.10 do 31.10 ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia następuje do dnia 31 grudnia tego roku.

 

Osoby, które do 30.06.2019 roku nie pobierały świadczenia wychowawczego na dziecko, muszą złożyć kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. , aby świadczenie wychowawcze zostało przyznane i wypłacone z wyrównaniem od 1 lipca 2019 r. W miesiącu lipcu wnioski o przyznanie świadczeń można składać wyłącznie drogą elektroniczną. Natomiast jeśli wnioskodawca złoży wniosek po 30 września 2019 r., świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

 

Komu przysługuje świadczenie wychowawcze?
Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze, w wysokości 500 zł miesięcznie, będzie przysługiwało na każde dziecko do 18 roku życia, bez względu na dochód rodziny.
Świadczenie wychowawcze przysługuje przede wszystkim matce lub ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka (czyli osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka), opiekunowi prawnemu dziecka oraz – w określonych, nielicznych przypadkach – dyrektorowi domu pomocy społecznej.
Podstawowym warunkiem otrzymania świadczenia wychowawczego, zgodnie z zapisem art. 1 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, jest zamieszkiwanie Polsce. Świadczenie wychowawcze nie przysługuje więc rodzicom, którzy nie zamieszkują w Polsce lecz za granicą i bez znaczenia pozostaje np. fakt posiadania obywatelstwa polskiego, czy nawet posiadania formalnego meldunku w Polsce.
Jeśli rodzice są po rozwodzie – wniosek składa ten rodzic, z którym dziecko zamieszkuje. Świadczenie wychowawcze przyznawane za okres po 30 czerwca 2019 r., nie będzie już uzależnione od spełnienia tego warunku (ustalenia alimentów).  Jeśli rodzice rozwiedzeni, w separacji lub żyjący w rozłączeniu sprawują opieką nad dzieckiem zgodnie np. z planem wychowawczym w porównywalnych i powtarzających się okresach (na podstawie orzeczenia sądu ustanawiającego tzw. opiekę naprzemienną) – oboje, mogą złożyć wniosek na dziecko nad którym sprawują opiekę naprzemienną i w takim przypadku dostaną wsparcie na to dziecko w wysokości połowy  miesięcznej wysokości świadczenia, tj. co do zasady 250 zł miesięcznie.

 

Kiedy składać wnioski?
Rodzice, którzy mają obecnie przyznane do 30 września 2019 roku świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci, składają od 1 lipca 2019 roku jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. Na podstawie takiego wniosku od 1 lipca 2019 r. zostanie im przyznane prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają świadczenia wychowawczego), natomiast od 1 października 2019 r. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do końca września.
Wnioski o świadczenie wychowawcze na najbliższy okres, trwający od 1 lipca 2019 r. do 31 maja 2021 r., można składać od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.
Jeśli wnioskodawca złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r., świadczenie wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone z wyrównaniem od 1 lipca 2019 r. Natomiast jeśli wnioskodawca złoży wniosek po 30 września 2019 r., świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku – czyli np. z wniosku złożonego w październiku 2019 r. świadczenie zostanie przyznane od października.
Złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 roku oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 roku.
Złożenie wniosku we wrześniu 2019 roku oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 roku.
Złożenie wniosku w październiku 2019 roku oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 roku.
Złożenie wniosku w listopadzie 2019 roku oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020 roku.
Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 roku do 31 stycznia 2020 roku oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 roku.
Nowy okres świadczeniowy trwa od 1 lipca 2019 r. aż do 31 maja 2021 r. Tym samym rodzice nie będą musieli składać ponownie wniosków o świadczenie wychowawcze w 2020 r
Co istotne, od 1 lipca 2019 r. przyznanie świadczenia wychowawczego nie będzie wymagało wydawania i doręczania decyzji administracyjnej. Rodzic wnioskujący o świadczenie wychowawcze otrzyma, na adres e-mail, informację o przyznaniu świadczenia. Jeśli nie poda we wniosku adresu poczty elektronicznej, taką informację będzie mógł odebrać osobiście.

 

Świadczenie wychowawcze na dzieci nowo narodzone od 01.07.2019 roku.
Od 01 lipca 2019 r. rodzice będą mieli trzy miesiące od urodzenia dziecka na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze. Świadczenie otrzymają z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka. Zmiana ta dotyczy dzieci urodzonych po 30 czerwca 2019 roku.

 

Świadczenie wychowawcze w przypadku zgonu wnioskodawcy lub rodzica, któremu przyznano świadczenie od 01.07.2019 roku.
Od 1 lipca 2019 r. możliwe będzie przyznanie, z zachowaniem ciągłości, świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku. Aby zachować ciągłość świadczenia rodzic, który został z dzieckiem, musi złożyć wniosek w terminie trzech miesięcy od dnia śmierci drugiego rodzica. Powyższe rozwiązanie ma zastosowanie do spraw w których śmierć rodzica nastąpiła po dniu 30 czerwca 2019 roku.

 

Co jeśli osoba składająca wniosek, członek jej rodziny lub rodzic dziecka przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej ?
Jeśli osoba składająca wniosek lub członek jej rodziny przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – w państwie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii, a wyjazd/ pobyt ten nie ma charakteru turystycznego, leczniczego lub nie jest związany z podjęciem przez dziecko kształcenia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, to gmina przekazuje wniosek wraz z dokumentami wojewodzie w celu jego rozpatrzenia i ustalenia, czy nie mają zastosowania unijne przepisy o koordynacja sytemu zabezpieczeń społecznych. Ma to na celu wyeliminowanie niedopuszczalnej w przepisach unijnych sytuacji pobierania na te same dzieci podobnych świadczeń w dwóch lub większej liczbie państwach UE/ EOG/Szwajcarii jednocześnie.

 

Gmina Szydłowiec oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowcu zapraszają do skorzystania z programu teleopieki. Rok temu realizowany był program pilotażowy, w tym roku zasady jego funkcjonowania zostały nieco zmienione.
Program został skierowany do osób, które ukończyły 65 lat, zamieszkują na terenie Gminy Szydłowiec, a miesięczny dochód na osobę nie przekroczył 2103 zł.
Program teleopieki „Alarm dla życia” jest systemem ostrzegawczo – ratunkowym, który jest aktywowany w razie powstania zagrożenia lub ryzyka zagrożenia. Usługa teleopieki domowej polega na elektronicznym całodobowym monitoringu i przyzywaniu natychmiastowej pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób starszych w miejscu ich zamieszkania.
„Alarm dla życia” to program teleopieki wykorzystujący nowoczesne rozwiązania w zakresie poprawy opieki nad osobami starszymi w środowisku ich zamieszkania.
Gwarantuje on bezpłatne dostarczanie, instalację oraz użytkowanie systemu teleopieki. Plusem programu są bezpłatne telekonsultacje lekarskie polegające na rozmowie telefonicznej z lekarzem odnośnie wszelkich kwestii medycznych nie będących sytuacją alarmową.
Każdy senior objęty programem otrzyma bransoletkę z tzw. przyciskiem życia. Wystarczy jedno naciśnięcie przycisku na nadajniku noszonym przez starszą osobę, by wezwać pomoc.
System oparty jest o działanie współpracujących ze sobą elementów składowych. Pierwszy z nich to urządzenie monitorujące/alarmujące oraz załączony do nich przycisk SOS. W celu wezwania pomocy osoba potrzebująca naciska przycisk SOS, za pomocą którego nawiązuje połączenie z Centrum Telemedycznym. Następnie całodobowe Centrum Telemedyczne dzięki zgromadzonym wcześniej informacjom identyfikuje wzywającego pomocy, nie prosząc go o podanie swojego nazwiska czy adresu zamieszkania. Ostatnim elementem systemu jest operator dyżurujący w Centrum Telemedycznym odbierający zgłoszenie alarmowe. Operator ten widząc wszystkie informacje o osobie, która uruchomiła alarm, decyduje o wdrożeniu właściwej procedury. W razie konieczności, czyli zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa powiadamia służby ratunkowe, skracając ich czas dotarcia.
Wdrażaniem systemu i podłączeniem urządzeń zajmować się będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowcu.
Osoby zainteresowane przystąpieniem do programu teleopieki mogą kontaktować się z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowcu, ul. Kilińskiego 2 w pok. nr 5 lub dzwoniąc pod nr telefonu 48 617 64 84.

 

 

 

UWAGA: zmiany w dożywianiu dzieci w szkołach i przedszkolach

od stycznia 2019 roku

 

W związku z wejściem w życie od stycznia 2019 roku Uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz utratą mocy Uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, od stycznia 2019 roku zmieniają się zasady dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach.

Osoby, które posiadają decyzje administracyjne wydane przez tut. Ośrodek Pomocy Społecznej, uprawniające dziecko do posiłku w szkole lub przedszkolu z terminem zakończenia dożywiania w czerwcu 2019 roku i są zainteresowane kontynuacją tej formy pomocy w kolejnych miesiącach (czyli do końca roku szkolnego 2018/2019), proszone są o składanie nowych wniosków w tut. Ośrodku.

Dożywianie zostanie przyznane po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego i zakończone wydaniem decyzji administracyjnej przyznającej dożywianie na podstawie Uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019‑2023.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowcu informuje, że przyjmuje wnioski na dożywianie dzieci w szkole na rok szkolny 2018/2019 w ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”.

Przypominamy, że:

  • pomoc w formie dożywiania dzieci w przedszkolu i szkole (do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej), przysługuje rodzinom, w których dochód netto w rodzinie nie przekracza kwoty 771,00 zł na osobę przy jednoczesnym wystąpieniu powodów udzielenia pomocy społecznej wymienionych w art. 7 ust. 2 – 15  ustawy o pomocy społecznej (m.in. bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba). Do udzielania pomocy w zakresie dożywiania mają zastosowanie odpowiednio przepisy ustawy o pomocy społecznej dotyczące udzielania świadczeń z pomocy społecznej,
  • w przypadku ubiegania się o pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole, przedszkolu należy złożyć wniosek w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowcu.

 

Począwszy od 1 sierpnia 2018 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowcu przystąpi do przyjmowania wniosków w formie papierowej o świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, świadczenie wychowawcze (500+) i świadczenie "Dobry start" na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy.

Wnioski o:
- świadczenie wychowawcze i fundusz alimentacyjny należy złożyć najpóźniej do 31 października 2018r.
- świadczenia rodzinne i "Dobry start" należy złożyć najpóźniej do 30 listopada 2018r.

teleopieka

 

„Alarm dla życia" to pilotażowy program teleopieki wykorzystujący nowoczesne rozwiązania w zakresie poprawy opieki nad osobami starszymi w środowisku ich zamieszkania.
W dniu 23 maja 2018 roku odbyło się spotkanie organizacyjne z udziałem Burmistrza Szydłowca, p.o. dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowcu, przedstawicieli operatora systemu - firmy MDT Medical, pracowników Ośrodka oraz beneficjentów zakwalifikowanych do programu. Tematem spotkania było funkcjonowanie usługi, aktywacja techniczna i bezpośrednia obsługa urządzeń. Podpisano również umowę na świadczenie usługi teleopieki, która pilotażowo będzie realizowana do końca 2018 roku z możliwością przedłużenia.

 

Za inicjatywą uruchomienia systemu wzywania natychmiastowej pomocy w nagłych wypadkach stoi Burmistrz Szydłowca, który z pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowcu podjął działania będące uzupełnieniem zadań realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej na rzecz osób starszych.
Program został skierowany do osób, które ukończyły 65 lat, zamieszkują na terenie Gminy Szydłowiec, a miesięczny dochód na osobę nie przekroczył 1902 zł. Warunkiem koniecznym dla klienta było również posiadanie stacjonarnego lub komórkowego abonamentu telefonicznego.
Pilotażowy program teleopieki „Alarm dla życia" jest system ostrzegawczo – ratunkowym, który jest aktywowany w razie powstania zagrożenia lub ryzyka zagrożenia. Usługa teleopieki domowej polega na elektronicznym całodobowym monitoringu i przyzywaniu natychmiastowej pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób starszych w miejscu ich zamieszkania.
Docelowo pilotażem objętych zostanie 30 osób. Klienci nie ponoszą opłat za korzystanie z programu. Gwarantuje on bezpłatne dostarczanie, instalację oraz użytkowanie systemu teleopieki.
Każdy senior objęty programem otrzyma bransoletkę z tzw. przyciskiem życia. Wystarczy jedno naciśnięcie przycisku na nadajniku noszonym przez starszą osobę, by wezwać pomoc.
System oparty jest o działanie współpracujących ze sobą elementów składowych. Pierwszy z nich to telefon komórkowy lub stacjonarny oraz załączony do nich przycisk SOS. W celu wezwania pomocy osoba potrzebująca naciska przycisk SOS, za pomocą którego nawiązuje połączenie z Centrum Telemedycznym. Następnie całodobowe Centrum Telemedyczne dzięki zgromadzonym wcześniej informacjom identyfikuje wzywającego pomocy, nie prosząc go o podanie swojego nazwiska czy adresu zamieszkania. Ostatnim elementem systemu jest operator dyżurujący w Centrum Telemedycznym odbierający zgłoszenie alarmowe. Operator ten widząc wszystkie informacje o osobie, która uruchomiła alarm, decyduje o wdrożeniu właściwej procedury. W razie konieczności, czyli zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa powiadamia służby ratunkowe, skracając ich czas dotarcia.
Wdrażaniem systemu i podłączeniem urządzeń zajmować się będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowcu.


Istnieje jeszcze możliwość złożenia wniosku na świadczenie usługi teleopieki „Alarm dla życia". Osoby zainteresowane zainstalowaniem w ich domach telefonu z funkcją teleopieki mogą kontaktować się z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowcu, ul. Kilińskiego 2 w pok. nr 5 lub dzwoniąc pod nr telefonu 48 617 64 84.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowcu poszukuje kandydata na opiekuna prawnego dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej. Wykonywanie obowiązków opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej podlega nadzorowi sądu rodzinnego. Opiekunem prawnym może zostać osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystająca z pełni praw publicznych. Kandydat powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią, stanem zdrowia pozwalającym na pełnienie funkcji opiekuna oraz nie może być karany za przestępstwo popełnione umyślnie. Ustanowienie opiekuna następuje postanowieniem sądu rodzinnego, przed którym składa się przyrzeczenie. Sąd wydaje tzw. zaświadczenie, stanowiące dowód uprawnień opiekuna lub kuratora.

 

Sąd rodzinny przyznaje, na żądanie opiekuna, stosowne wynagrodzenie. Pokrywane jest ono z dochodów lub majątku osoby, dla której opiekun jest ustanowiony. Jeśli osoba ta nie ma odpowiednich dochodów lub majątku, wynagrodzenie pokrywane jest ze środków publicznych i wypłacane przez ośrodek pomocy społecznej (art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

 

Wymagania stawiane kandydatom:
• Obywatelstwo polskie
• Pełna zdolność do czynności prawnych
• Pełnia praw publicznych
• Nieposzlakowana opinia
• Stan zdrowia pozwalający na pełnienie obowiązków opiekuna prawnego
• Umiejętność poruszania się w obszarze instytucji wspierających

 

Do najistotniejszych zadań opiekuna prawnego należy:
• Sprawowanie opieki zgodnie z interesem podopiecznego i interesem społecznym
• Zarządzanie majątkiem podopiecznego - zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym
• Reprezentowanie interesów podopiecznego przed sądem, organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami
• Sporządzanie sprawozdań do sądu z wykonanych działań w terminach określonych przez sąd

 

Wymagane dokumenty:
• Oświadczenie o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji opiekuna prawnego
• Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w procesie ustanawiania oraz sprawowania opieki prawnej/kurateli
• Oświadczenie o niekaralności

 

Szczegółowe informacje i składanie ww. dokumentów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Szydłowcu przy ul. Kilińskiego 2, pok. nr 3 lub pod tel. (48) 617 64 84.

 

 

 

 

 

Gmina Szydłowiec oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowcu ogłaszają nabór
30 osób na świadczenie usług telefonicznej opieki domowej tzw. teleopieki w ramach pilotażowego program pod nazwą „ALARM DLA ŻYCIA" w gminie Szydłowiec

 

 


Teleopieka jest nową usługą, dającą możliwość całodobowego wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa. Wykorzystuje innowacyjne technologie, oparte na współdziałaniu ze sobą trzech elementów: osobistego nadajnika noszonego przez podopiecznego, terminala umożliwiającego kontakt z operatorem i Centrum Operacyjno – Alarmowego.

 

Kryteria podstawowe:
Program teleopieki skierowany jest do 30 osób:
• które w dniu przystąpienia do Programu mają ukończone 70 lat,
• które zamieszkują na terenie gminy Szydłowiec,
• które są osobami samotnie gospodarującymi (prowadzącymi jednoosobowe gospodarstwa domowe) – w pierwszej kolejności, ale również w dalszej kolejności osoby w rodzinie (po rozpoznaniu sytuacji rodzinnej),
• których miesięczny dochód netto nie przekracza 250% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej dla osoby samotnie gospodarującej, tj. 1.585,00 zł (634,00 zł x 250%). Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.
• które są posiadaczami abonamentu na telefon stacjonarny lub komórkowy oraz opłacają abonament telefoniczny (lub podpisali umowę na świadczenie usług telefonicznych w styczniu 2018 roku przed złożeniem wniosku).
• które wskażą osobę/osoby do kontaktu (rodzina/sąsiedzi) w przypadku braku możliwości nawiązania ze sobą kontaktu głosowego.
Warunkiem uczestnictwa w pilotażowym programie jest spełnienie wszystkich wymienionych kryteriów.

 

Usługa ta ma charakter pilotażowy, będzie realizowana do grudnia 2018 roku i gwarantuje beneficjentom bezpłatne dostarczanie, instalację oraz użytkowanie systemu teleopieki na zasadach określonych w umowie.

 

Rekrutacja do teleopieki „Alarm dla życia" trwa do 9 marca 2018 roku do godz. 15.00. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o złożenie pisemnego zgłoszenia na formularzu dostępnym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Szydłowcu w pok. nr 5. Formularze dostarczone po 9 marca 2018 r. nie będą rozpatrywane.

 

Informacje dodatkowe:
• ilość miejsc jest ograniczona - pilotaż obejmuje bezpłatne korzystanie z ww. usług dla 30 mieszkańców gminy Szydłowiec,
• wyłonienie beneficjentów spośród kandydatów odbywać się będzie na podstawie spełnienia kryteriów określonych w regulaminie świadczenia usług teleopieki „Alarm dla życia" oraz kolejności zgłoszeń,
• osoby zakwalifikowane zostaną poinformowanie telefonicznie.

 

Szczegółowe informacje mogą Państwo uzyskać:
• osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Szydłowcu, ul. Kilińskiego 2,
pok. nr 5 (parter),
• telefonicznie pod nr telefonu (048) 617 64 84

 

 

Począwszy od 1 sierpnia 2017 roku  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowcu przystąpi do przyjmowania wniosków o świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz świadczenie wychowawcze (500+) na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy trwający:

- świadczenie wychowawcze 500+ od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r.

- fundusz alimentacyjny od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r.

- świadczenia rodzinne od  1 listopada 2017 r. do 31 października 2018 r.

 

TUTAJ informacje w sprawie najnowszych zmiany w świadczeniach wychowawczych, świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym

 

TUTAJ można pobrać formularze wniosków o wszystkie świadczenia na stary okres zasiłkowy (kończący się 30 września 2017 r.) oraz nowy okres zasiłkowy (rozpoczynający się 1 października  2017 r.)