sspon

um szydlowiec

mpps

kl

swm

jwpu

bip

Aktualności

 

Gmina Szydłowiec oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowcu zapraszają do skorzystania z programu teleopieki. Rok temu realizowany był program pilotażowy, w tym roku zasady jego funkcjonowania zostały nieco zmienione.
Program został skierowany do osób, które ukończyły 65 lat, zamieszkują na terenie Gminy Szydłowiec, a miesięczny dochód na osobę nie przekroczył 2103 zł.
Program teleopieki „Alarm dla życia” jest systemem ostrzegawczo – ratunkowym, który jest aktywowany w razie powstania zagrożenia lub ryzyka zagrożenia. Usługa teleopieki domowej polega na elektronicznym całodobowym monitoringu i przyzywaniu natychmiastowej pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób starszych w miejscu ich zamieszkania.
„Alarm dla życia” to program teleopieki wykorzystujący nowoczesne rozwiązania w zakresie poprawy opieki nad osobami starszymi w środowisku ich zamieszkania.
Gwarantuje on bezpłatne dostarczanie, instalację oraz użytkowanie systemu teleopieki. Plusem programu są bezpłatne telekonsultacje lekarskie polegające na rozmowie telefonicznej z lekarzem odnośnie wszelkich kwestii medycznych nie będących sytuacją alarmową.
Każdy senior objęty programem otrzyma bransoletkę z tzw. przyciskiem życia. Wystarczy jedno naciśnięcie przycisku na nadajniku noszonym przez starszą osobę, by wezwać pomoc.
System oparty jest o działanie współpracujących ze sobą elementów składowych. Pierwszy z nich to urządzenie monitorujące/alarmujące oraz załączony do nich przycisk SOS. W celu wezwania pomocy osoba potrzebująca naciska przycisk SOS, za pomocą którego nawiązuje połączenie z Centrum Telemedycznym. Następnie całodobowe Centrum Telemedyczne dzięki zgromadzonym wcześniej informacjom identyfikuje wzywającego pomocy, nie prosząc go o podanie swojego nazwiska czy adresu zamieszkania. Ostatnim elementem systemu jest operator dyżurujący w Centrum Telemedycznym odbierający zgłoszenie alarmowe. Operator ten widząc wszystkie informacje o osobie, która uruchomiła alarm, decyduje o wdrożeniu właściwej procedury. W razie konieczności, czyli zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa powiadamia służby ratunkowe, skracając ich czas dotarcia.
Wdrażaniem systemu i podłączeniem urządzeń zajmować się będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowcu.
Osoby zainteresowane przystąpieniem do programu teleopieki mogą kontaktować się z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowcu, ul. Kilińskiego 2 w pok. nr 5 lub dzwoniąc pod nr telefonu 48 617 64 84.

 

 

 

UWAGA: zmiany w dożywianiu dzieci w szkołach i przedszkolach

od stycznia 2019 roku

 

W związku z wejściem w życie od stycznia 2019 roku Uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz utratą mocy Uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, od stycznia 2019 roku zmieniają się zasady dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach.

Osoby, które posiadają decyzje administracyjne wydane przez tut. Ośrodek Pomocy Społecznej, uprawniające dziecko do posiłku w szkole lub przedszkolu z terminem zakończenia dożywiania w czerwcu 2019 roku i są zainteresowane kontynuacją tej formy pomocy w kolejnych miesiącach (czyli do końca roku szkolnego 2018/2019), proszone są o składanie nowych wniosków w tut. Ośrodku.

Dożywianie zostanie przyznane po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego i zakończone wydaniem decyzji administracyjnej przyznającej dożywianie na podstawie Uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019‑2023.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowcu informuje, że przyjmuje wnioski na dożywianie dzieci w szkole na rok szkolny 2018/2019 w ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”.

Przypominamy, że:

  • pomoc w formie dożywiania dzieci w przedszkolu i szkole (do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej), przysługuje rodzinom, w których dochód netto w rodzinie nie przekracza kwoty 771,00 zł na osobę przy jednoczesnym wystąpieniu powodów udzielenia pomocy społecznej wymienionych w art. 7 ust. 2 – 15  ustawy o pomocy społecznej (m.in. bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba). Do udzielania pomocy w zakresie dożywiania mają zastosowanie odpowiednio przepisy ustawy o pomocy społecznej dotyczące udzielania świadczeń z pomocy społecznej,
  • w przypadku ubiegania się o pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole, przedszkolu należy złożyć wniosek w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowcu.

 

Począwszy od 1 sierpnia 2018 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowcu przystąpi do przyjmowania wniosków w formie papierowej o świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, świadczenie wychowawcze (500+) i świadczenie "Dobry start" na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy.

Wnioski o:
- świadczenie wychowawcze i fundusz alimentacyjny należy złożyć najpóźniej do 31 października 2018r.
- świadczenia rodzinne i "Dobry start" należy złożyć najpóźniej do 30 listopada 2018r.

teleopieka

 

„Alarm dla życia" to pilotażowy program teleopieki wykorzystujący nowoczesne rozwiązania w zakresie poprawy opieki nad osobami starszymi w środowisku ich zamieszkania.
W dniu 23 maja 2018 roku odbyło się spotkanie organizacyjne z udziałem Burmistrza Szydłowca, p.o. dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowcu, przedstawicieli operatora systemu - firmy MDT Medical, pracowników Ośrodka oraz beneficjentów zakwalifikowanych do programu. Tematem spotkania było funkcjonowanie usługi, aktywacja techniczna i bezpośrednia obsługa urządzeń. Podpisano również umowę na świadczenie usługi teleopieki, która pilotażowo będzie realizowana do końca 2018 roku z możliwością przedłużenia.

 

Za inicjatywą uruchomienia systemu wzywania natychmiastowej pomocy w nagłych wypadkach stoi Burmistrz Szydłowca, który z pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowcu podjął działania będące uzupełnieniem zadań realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej na rzecz osób starszych.
Program został skierowany do osób, które ukończyły 65 lat, zamieszkują na terenie Gminy Szydłowiec, a miesięczny dochód na osobę nie przekroczył 1902 zł. Warunkiem koniecznym dla klienta było również posiadanie stacjonarnego lub komórkowego abonamentu telefonicznego.
Pilotażowy program teleopieki „Alarm dla życia" jest system ostrzegawczo – ratunkowym, który jest aktywowany w razie powstania zagrożenia lub ryzyka zagrożenia. Usługa teleopieki domowej polega na elektronicznym całodobowym monitoringu i przyzywaniu natychmiastowej pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób starszych w miejscu ich zamieszkania.
Docelowo pilotażem objętych zostanie 30 osób. Klienci nie ponoszą opłat za korzystanie z programu. Gwarantuje on bezpłatne dostarczanie, instalację oraz użytkowanie systemu teleopieki.
Każdy senior objęty programem otrzyma bransoletkę z tzw. przyciskiem życia. Wystarczy jedno naciśnięcie przycisku na nadajniku noszonym przez starszą osobę, by wezwać pomoc.
System oparty jest o działanie współpracujących ze sobą elementów składowych. Pierwszy z nich to telefon komórkowy lub stacjonarny oraz załączony do nich przycisk SOS. W celu wezwania pomocy osoba potrzebująca naciska przycisk SOS, za pomocą którego nawiązuje połączenie z Centrum Telemedycznym. Następnie całodobowe Centrum Telemedyczne dzięki zgromadzonym wcześniej informacjom identyfikuje wzywającego pomocy, nie prosząc go o podanie swojego nazwiska czy adresu zamieszkania. Ostatnim elementem systemu jest operator dyżurujący w Centrum Telemedycznym odbierający zgłoszenie alarmowe. Operator ten widząc wszystkie informacje o osobie, która uruchomiła alarm, decyduje o wdrożeniu właściwej procedury. W razie konieczności, czyli zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa powiadamia służby ratunkowe, skracając ich czas dotarcia.
Wdrażaniem systemu i podłączeniem urządzeń zajmować się będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowcu.


Istnieje jeszcze możliwość złożenia wniosku na świadczenie usługi teleopieki „Alarm dla życia". Osoby zainteresowane zainstalowaniem w ich domach telefonu z funkcją teleopieki mogą kontaktować się z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowcu, ul. Kilińskiego 2 w pok. nr 5 lub dzwoniąc pod nr telefonu 48 617 64 84.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowcu poszukuje kandydata na opiekuna prawnego dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej. Wykonywanie obowiązków opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej podlega nadzorowi sądu rodzinnego. Opiekunem prawnym może zostać osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystająca z pełni praw publicznych. Kandydat powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią, stanem zdrowia pozwalającym na pełnienie funkcji opiekuna oraz nie może być karany za przestępstwo popełnione umyślnie. Ustanowienie opiekuna następuje postanowieniem sądu rodzinnego, przed którym składa się przyrzeczenie. Sąd wydaje tzw. zaświadczenie, stanowiące dowód uprawnień opiekuna lub kuratora.

 

Sąd rodzinny przyznaje, na żądanie opiekuna, stosowne wynagrodzenie. Pokrywane jest ono z dochodów lub majątku osoby, dla której opiekun jest ustanowiony. Jeśli osoba ta nie ma odpowiednich dochodów lub majątku, wynagrodzenie pokrywane jest ze środków publicznych i wypłacane przez ośrodek pomocy społecznej (art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

 

Wymagania stawiane kandydatom:
• Obywatelstwo polskie
• Pełna zdolność do czynności prawnych
• Pełnia praw publicznych
• Nieposzlakowana opinia
• Stan zdrowia pozwalający na pełnienie obowiązków opiekuna prawnego
• Umiejętność poruszania się w obszarze instytucji wspierających

 

Do najistotniejszych zadań opiekuna prawnego należy:
• Sprawowanie opieki zgodnie z interesem podopiecznego i interesem społecznym
• Zarządzanie majątkiem podopiecznego - zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym
• Reprezentowanie interesów podopiecznego przed sądem, organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami
• Sporządzanie sprawozdań do sądu z wykonanych działań w terminach określonych przez sąd

 

Wymagane dokumenty:
• Oświadczenie o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji opiekuna prawnego
• Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w procesie ustanawiania oraz sprawowania opieki prawnej/kurateli
• Oświadczenie o niekaralności

 

Szczegółowe informacje i składanie ww. dokumentów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Szydłowcu przy ul. Kilińskiego 2, pok. nr 3 lub pod tel. (48) 617 64 84.

 

 

 

 

 

Gmina Szydłowiec oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowcu ogłaszają nabór
30 osób na świadczenie usług telefonicznej opieki domowej tzw. teleopieki w ramach pilotażowego program pod nazwą „ALARM DLA ŻYCIA" w gminie Szydłowiec

 

 


Teleopieka jest nową usługą, dającą możliwość całodobowego wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa. Wykorzystuje innowacyjne technologie, oparte na współdziałaniu ze sobą trzech elementów: osobistego nadajnika noszonego przez podopiecznego, terminala umożliwiającego kontakt z operatorem i Centrum Operacyjno – Alarmowego.

 

Kryteria podstawowe:
Program teleopieki skierowany jest do 30 osób:
• które w dniu przystąpienia do Programu mają ukończone 70 lat,
• które zamieszkują na terenie gminy Szydłowiec,
• które są osobami samotnie gospodarującymi (prowadzącymi jednoosobowe gospodarstwa domowe) – w pierwszej kolejności, ale również w dalszej kolejności osoby w rodzinie (po rozpoznaniu sytuacji rodzinnej),
• których miesięczny dochód netto nie przekracza 250% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej dla osoby samotnie gospodarującej, tj. 1.585,00 zł (634,00 zł x 250%). Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.
• które są posiadaczami abonamentu na telefon stacjonarny lub komórkowy oraz opłacają abonament telefoniczny (lub podpisali umowę na świadczenie usług telefonicznych w styczniu 2018 roku przed złożeniem wniosku).
• które wskażą osobę/osoby do kontaktu (rodzina/sąsiedzi) w przypadku braku możliwości nawiązania ze sobą kontaktu głosowego.
Warunkiem uczestnictwa w pilotażowym programie jest spełnienie wszystkich wymienionych kryteriów.

 

Usługa ta ma charakter pilotażowy, będzie realizowana do grudnia 2018 roku i gwarantuje beneficjentom bezpłatne dostarczanie, instalację oraz użytkowanie systemu teleopieki na zasadach określonych w umowie.

 

Rekrutacja do teleopieki „Alarm dla życia" trwa do 9 marca 2018 roku do godz. 15.00. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o złożenie pisemnego zgłoszenia na formularzu dostępnym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Szydłowcu w pok. nr 5. Formularze dostarczone po 9 marca 2018 r. nie będą rozpatrywane.

 

Informacje dodatkowe:
• ilość miejsc jest ograniczona - pilotaż obejmuje bezpłatne korzystanie z ww. usług dla 30 mieszkańców gminy Szydłowiec,
• wyłonienie beneficjentów spośród kandydatów odbywać się będzie na podstawie spełnienia kryteriów określonych w regulaminie świadczenia usług teleopieki „Alarm dla życia" oraz kolejności zgłoszeń,
• osoby zakwalifikowane zostaną poinformowanie telefonicznie.

 

Szczegółowe informacje mogą Państwo uzyskać:
• osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Szydłowcu, ul. Kilińskiego 2,
pok. nr 5 (parter),
• telefonicznie pod nr telefonu (048) 617 64 84

 

 

Począwszy od 1 sierpnia 2017 roku  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowcu przystąpi do przyjmowania wniosków o świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz świadczenie wychowawcze (500+) na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy trwający:

- świadczenie wychowawcze 500+ od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r.

- fundusz alimentacyjny od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r.

- świadczenia rodzinne od  1 listopada 2017 r. do 31 października 2018 r.

 

TUTAJ informacje w sprawie najnowszych zmiany w świadczeniach wychowawczych, świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym

 

TUTAJ można pobrać formularze wniosków o wszystkie świadczenia na stary okres zasiłkowy (kończący się 30 września 2017 r.) oraz nowy okres zasiłkowy (rozpoczynający się 1 października  2017 r.)

 

Od dnia 1 listopada 2016 r. – zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 ze zm.) - rozpocznie się nowy okres zasiłkowy (2016/2017) przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych. Nowy okres zasiłkowy obejmuje miesiące od listopada 2016 r. do października 2017 r.

 

Formularze wniosków oraz informacje o dokumentach, koniecznych do uzyskania świadczeń, są dostępne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Szydłowcu przy ul. Kilińskiego 2 (Dział Świadczeń Rodzinnych, parter, pok. nr 13 i 14, tel. (048) 617-64-89).

 

Wypełnione, kompletne wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami można składać od dnia 1 września 2016 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Szydłowcu przy ul. Kilińskiego 2 (Dział Świadczeń Rodzinnych, parter, pok. nr 13 i 14).

 

Aby zachować ciągłość wypłat zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego wniosek w sprawie ustalenia uprawnień do ww. świadczeń na okres zasiłkowy 2016/2017 należy złożyć do dnia 30 września 2016 r.

 

Jeżeli wniosek wpłynie do tut. Ośrodka w okresie od dnia 1 października 2016r. do dnia 30 listopada 2016r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad nastąpi do dnia 31 grudnia 2016 r.

 

UWAGA

W dochodzie rodziny należy uwzględnić kwoty otrzymane w 2015 roku na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, chodzi o część kwoty ulgi prorodzinnej.

 

Ponadto od 1 października 2016 r. katalog dochodu utraconego i uzyskanego będzie powiększony o utratę/uzyskanie dochodu spowodowaną utratą/uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.).

 

Informujemy, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowcu rozpoczyna realizację dożywiania w ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. Pracownicy socjalni przyjmują już wnioski na dożywianie dzieci w szkole na rok szkolny 2016/2017.

 

Przypominamy, że:

  • pomoc w formie dożywiania dzieci w przedszkolu i szkole (do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej), przysługuje rodzinom, w których dochód netto w rodzinie nie przekracza kwoty 771,00 zł na osobę przy jednoczesnym wystąpieniu powodów udzielenia pomocy społecznej wymienionych w art. 7 ust. 2 – 15  ustawy o pomocy społecznej (m.in. bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba). Do udzielania pomocy w zakresie dożywiania mają zastosowanie odpowiednio przepisy ustawy o pomocy społecznej dotyczące udzielania świadczeń z pomocy społecznej,
  • w przypadku ubiegania się o pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole, przedszkolu należy złożyć wniosek w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowcu.